Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чаартынган аэропорту кайы-даа угланыышкыннарже ужудуушкуннар санын көвүдедип, улуг самолеттарны хостуг хүлээп алыр аргалыг

Тываның чаартынган аэропорту кайы-даа угланыышкыннарже ужудуушкуннар санын көвүдедип, улуг самолеттарны хостуг хүлээп алыр аргалыг 26.12.2017
Бөгүн Красноярск хоорайда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Росавиацияның удуртукчузу Александр Нерадько «Кызыл» аэропорт комплекизин эде тургузар айтырыглар талазы-биле хуралды эрттирген.  
 Республика чазааның даргазы Шолбан Кара-оол ажылчын айтырыгларның хөй кезии - төлевилелдиң ийиги чадазы доозулганын, ужудуп-хондурар шөлдүң чырык-биле медээ бээр дериг-херекселдерин эптээр төнчү ажылдар чоруп турарын, ооң соонда «Кызыл» аэропортун ажыглалга киирген соонда, штаттыг чурум езугаар ажылдап эгелээрин ужуражылгада дыңнаткан. 
«Чаартылганың шупту ажылдары чогумчалыг кылдынган. Москва-биле дорт ужудуушкун шугумун ажыдарынга база чурттар аразынга аргыжылгага киржиринге бааза бар. Бо неделяда ужудуп-хондурар чаа шөлдү ажыглалга киирерин, келир чылдың эгезинде ол шөлдүң чырык хандырылгазын кожарын, чайдан бээр портту бүрүнү-биле ажыглаарын дугуруштувус» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн. 
Ужудуп-хондурар шөлдү чаарткан соонда, ооң узуну 2700 метр чеде бергенин сагындыраал. Нералько объектиниң бедик белеткелин демдеглээш, шалыпкын ажылы дээш шупту киржикчилерге четтиргенин илереткен. Ук төлевилелди федералдыг деңнелде кончуг сонуургап турар. Чижээ, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ажыл-агыйжы эки харылзааларлыг Федерация Чөвүлелиниң спикери Валентина Матвиенко, ында ажылдарның кайы хире чоруп турарын сонуургап, акшаландырыышкын айтырыгларын шиитпирлээринге дузалашкан. 
Ростехнадзор-биле ажылды дүргедедирин дугуржуп, 2018 чылдың эгезинде ужудуп-хондурар шөлдү түр үеде ажыглалга киирерин ужуражылга үезинде чугаалашкан. Аэропорттуң чырык-медээ системазын хандырар электри подстанциязын часка чедир белеткээр ужурлуг. Чайга чедир «Кызыл» аэропортун агаар судноларының оруунга кызыгаарлаашкын чокка ужар кылдыр чөпшээрел бээринге шупту байдалдар бар деп Росавиацияның баштыңы санаан.  
Оон аңгыда Шолбан Кара-оол биле Александр Нерадько Кызыл биле Москва аразынга дорт рейсти, «Кызыл» аэропортунга пассажирлер эрттирер делегей чергелиг пунктуну ажыдарының кедизин база чугаалажып көрген. 
Росавиация баштыңының бодалы-биле алырга, чаартынган аэропорт кайы-даа угланыышкынче ужудуушкуннарны калбартып, амгы үениң судноларын хүлээп алыр аргалары бүрүн бар. А делегей чергелиг эрттирилге пунктузунуң талазы-биле белеткел ажылдарын амдыгааштан эгелээрин, оон башка ол чүгле транспорт яамызы эвес, ФАА дээн ышкаш федералдыг ведомстволар-биле хөй санныг чөпшээрежилге негелделерин шиитпирлээр, элээн чарыгдалдарлыг. Эрттирилге пунктузунуң тускай дериг-херекселдеринге безин 100 млн-ден эвээш эвес акша-хөреңги херек.  
Регионнарда биче авиацияны хөгжүдери, республиканың чурттакчыларынга таарымчалыг чурум-биле субсидиялыг рейстерни организастаары дээн ышкаш, Тывага херектиг айтырыгларны база хуралда көдүрген. Росавиацияның баштыңы аэропорттуң албан езузу-биле ажыдыышкынынга боду келирин, ол чорааш Россияның Президентизиниң дыштанырга ынак черлеринге чедип, республика-биле чоок таныжарын аазаан.

Возврат к списку