Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албанының академиязының Сибирьде эргелеп-башкарылга институду-биле кады ажылдаарын дугурушкан

Тываның Баштыңы Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албанының академиязының Сибирьде эргелеп-башкарылга институду-биле кады ажылдаарын дугурушкан 21.12.2017
 Тыва Республиканың Чазаа база РФ-тиң Президентизиниң чанында Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албаны академияның филиалы – Сибирьниң эргелеп-башкарылга институду-биле кады ажылдажылга чаа үе-чадаже шилчээн. 
ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оол база институттуң директору Сергей Сверчков кады ажылдажылга дугайында дугургужулгага атты салганнар. Ажыл-агыйжы ужуражылга үезинде кады ажылдаарының кол угланыышкыннарын тодараткан. Бирээде, Тывадан абитуриентилерге тускай сорулгалыг бюджет олуттарының санын көвүдедири, регионнуң күрүне болгаш муниципалдыг албан-хаакчыларын белеткээр база билиг-мергежилин бедидер талазы-биле аңгы программаны ажылдап кылыр. 
"Кады ажылдажылганың кол угланыышкыннарын Шолбан Валерьевич-биле сайгардывыс. Күрүне болгаш муниципалдыг албан-хаакчыларга хамаарыштыр алырга бичии нарын, ындыг болзажок ыраккы районнардан муниципалдыг албан-хаакчыларны хаара туткан билиг-мергежил белеткээриниң база бедидериниң программазын албан кылыр бис. Студентилерниң санын көвүдедир дугайында чугаа чоруп турар. Бо үеде Тывадан 300 студент бисте өөренип турар. Россияның Өөредилге болгаш эртем яамызынче тускай сорулгалыг бюджет олуттарын көвүдедир дугайында дилеглиг кады үнер бис. Студентилерниң чанып кээп турарын эки деп демдеглейн. Төрээн черлеринче чанып, боттарының кожууннарынга, суурларынга ажыктыг болуру биске база чугула" –деп, Сергей Сверчков демдеглээн.  
Эрткен неделяда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол профессионал өөредилге черлерин эде тургузар даалганы регионнуң чазаанга берген. Республиканың Баштыңы РУАбКАА-ның Сибирьде Эргелеп-башкарылга институдунуң удуртулгазы-биле Тываның техникумнарын болгаш колледжилерин чедиишкинниг доосканнарны улаштыр өөредир талазы-биле чугаалашкан. РФ-тиң Өөредилге яамызы-биле кады ол айтырыгны шиитпирлээрин ийи тала дугурушкан.  
"Сергей Робертович Тываның профучилищелери-биле сырый харылзаалыг ажылдаар бистиң саналывысты деткип, Сибирьниң эргелеп-башкарылга институду-биле профтехөөредилге эрге-байдалды тыпсырының принциптерин биске ажылдап кылырлар. Техникумну эки өөредилгелиг доозуп турар бистиң оолдар, уругларывыс Сибирьниң эргелеп-башкарылга институдунга улаштыр өөренир аргалыг апаар. Ол төлевилелди боттандырыптар болзувусса, бурунгаар улуг базым болур. Профтехучилищелерниң директорлары-биле чоокта чаа ол айтырыгны сайгардывыс. Доозукчуларның чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаары база тодаргай психологтуг бергедээшкиннер-биле холбаштыр элээн нарын айтырыглар тургустунуп келири хомуданчыг. Ол теманы Сергей Робертович-биле чугаалажып, кады ажылдаар планны демдеглеп алганывыс дээрге безин чедиишкин-дир" – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
Тываның Чазаа биле РУАбКАА СЭИ-ниң кады ажылдажылгазының база бир угланыышкыны - төлевилел удуртулгазы болур. Сергей Сверчков Тывада боттандырып турар социал губернатор төлевилелдерин сонуургап, төлевилел удуртулгазының кежигүннерин өөредиринге дузалажыр күзелин илереткен. 
"Төлевилел удуртулгазының чорудуу-биле күжениишкиннерни каттыштырар херек деп санаар мен. Схема дыка бөдүүн, кажан акша хөй болза, чүнү-даа тудуп болур. А төлевилел офизи кажан ындыг-ла кончуг хөй эвес акшаны чөптүг ажыглаарда, эвээш чарыгдалдар-биле дыка улуг үре-түңнелди чедип ап болур. Губернаторнуң социал төлевилелдериниң түңнелдерин билир бис, ону бүгү Россия билир. Ол билдингир чүүлдерни дыка хөй черлер катаптап турар. "Чаңгыс суур - чаңгыс бүдүрүлге", "Чемгерикчи инек малым", "Аныяк өг-бүлеге кыштаг", "Школаларда эр башкылар" төлевилелдер-дир. Ниитизи-биле, бурунгаар планнарывыс хөй. Чымыштыг өйде дугуржулга чарар үеден аңгыда, тодаргай базымнарны демдеглеп айытканы дээш Чазактың Даргазынга четтиргенивисти илереттивис " – деп, Сергей Сверчков чугалаан. 
Сергей Сверчков Россияның төөгү ниитилелиниң Новосибирскиде салбырын удуртуп турар. Өөредилге чорудуунуң талазы-биле кол кады ажылдажылгадан аңгыда, студентилер болгаш школачыларның киржилгези-биле археология адырынга кады ажылдаар саналды ол киирген.
 Тываның Баштыңы Сибирьниң эргелеп-башкарылга институдунуң директорунга республикага сонургалы дээш четтиргенин илереткен. Тывага мергежилдиг кадрлар белеткээр херекке өөредилге чериниң үлүг-хуузу база демдеглеттинген. Россияның улус ажыл-агыйы база күрүне албанының академиязынче каттыжар мурнунда интитутту Сибирьниң күрүне албанының академиязы дээр турганын сагындыраал. Ооң доозукчулары Тываның аңгы-аңгы адырларында ажылдап чоруур. Күрүне болгаш муниципалдыг удуртулга системазынга кадрлар курлавырын белеткээринге ачы-хавыяазы болгаш үре-түңнелдиг кады ажылдажылгазы дээш Сибирьниң эргелеп-башкарылга институдунуң директорунуң оралакчызы, социология эртемнериниң кандидады Николай Таушкановту Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан, а Россияның улус ажыл-агый база күрүне албанының академиязының Сибирьниң эргелеп-башкарылга институдунуң директору, физика-математика эртемнериниң доктору Сергей Сверчковка "Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы" хүндүлүг атты тывскан.
Дугуржулгага аттарны салган соонда, Тываның Баштыңы институттуң удуртулгазын 2030 чылга чедир республикада туризмни хөгжүдер стратегияны сайгарган чазак хуралынче чалаан.

Возврат к списку