Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы мал чеми белеткээр кампанияның регион штавының ажылын эгелээн

Тываның эрге-чагыргазы мал чеми белеткээр кампанияның регион штавының ажылын эгелээн 06.07.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оралакчызы Байбек Монгуш биле көдээ ажыл-агый сайыды Эрес Данзы-Белекке штабты удуртурун дааскан. 
 Республикада оът-сиген чайгаар үнген 109,5 муң гектар шөл барын дыңнаткан. Июнь каңдаашкынныг болганындан, чер-черлерде сиген дески эвес үнген, мал чемин көрүп тургаш белеткээр. Чайгаар үнген сигенниң бедии 25 сантиметр ашпайн турарын чамдык ажыл-агыйлар база кожууннар дыңнаткан. Ынчангаш сиген кезилдезинче чүгле санныг кижилер үнген. Чаашкыннар сигенниң ам-даа өзеринге салдарлыг боор деп идегел-биле, чамдык муниципалитеттер массалыг сиген кезилдезин июльдуң ийиги чартыынче соңгаарлаткан.  
 ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының специалистери, республикага, ажыл-агыйларның шупту хевирлеринге малды хүр кыштагладыр дизе, эрткен чылга бодаарга ийи хире хөй, бир башка 4 хире центнер мал чеми херек деп дыңнаткан. Эрткен чылдыындан 157 хуу хөйге, азы 226,4 муң тонна сигенни чайгаар үнген шөлдерден кезери планнаттынган. Сиген-ширбиилден аңгыда, 4,2 муң тонна хоолулуг чемни, 2,1 муң тонна мал чиир тарааны, ол-ла хире саваңны белеткээр.  
 Тываның Баштыңы «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге мал чеминиң курлавырын тургусчуп бээринче онза кичээнгейни салырын чазакка болгаш тус чер чагыргаларынга сагындырган. 
 «Ажыл-агыйы бут кырында туруп келген арга-дуржулгалыг малчыннар сиген кезилдезиниң үезин хилис эрттирбес, а эгелеп чоруур фермерлерге дузалажыр херек. Сайыттар база кожуун чагыргалары «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» төлевилел чорудуу-биле хайгааралда алганы малчыннары барын бодап тур боор. Бо чылын база чаа кыштагжылар немешкен болгай. Малга кандыг-даа хоолузу чок, чашпан тудуп чигген черлерни эвес, а эки, чаагай сигенниг шөлдерни шилип бээрин специалистер харыылазын. Чаъс чок, чаңгыс-даа хүннү анаа эрттирбези-биле сиген кезилдезинче волонтерлерны эвилелдээр херек. Үүле бүдүнгүр болзун, чаңгыс чер-чурттуглар» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда мал чеминиң белеткел кампаниязының эгелээнин бижээн.

Возврат к списку