Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

КУР-нуң Иштики Моол автономнуг можудан делегация Тывада келген

КУР-нуң Иштики Моол автономнуг можудан делегация Тывада келген 04.07.2017
 Тыва биле КУР-нуң Иштики Моол автономнуг можунуң (АРВМ) эрге-чагыргалары 2007 чылда ат салганы регионнар аразының садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг болгаш культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы күүседирин база ону калбартырының аргаларын сайгарып чугаалашкан.  
 Июль 2-де Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол АРВМ-ниң Улусчу политиктиг консультативтиг чөвүлелиниң даргазы Жень Япин баштаан делегация-биле ужурашкан.
 Тываның Чазааның Даргазы социал четкилерде бодунуң арынында ужуражылганың дугайында дыңнаткан: «АРВМ-ниң Улусчу политиктиг консультативтиг чөвүлелиниң даргазы Жень Япин баштаан КУР-нуң Иштики Моол автономнуг можудан делегация бисте аалдап келген. Экономикадан эгелээш культура, өөредилге болгаш спортка чедир, аңгы-аңгы адырларда кады ажылдажылга дугайында он чылдар бурунгаар чарган дугуржулганы катап эгелээр дээн санал-оналы дээш өөрүп четтирдим. Ону дыка чугула деп санаар мен. Бистиң уругларывыс Иштики Моолда эки эртем-билигни чедип ап, ажыктыг специалистер бооп ажылдап чоруурун чугааларга-ла четчир. 
 Тываның Иштики Моол-биле дөмей чүүлдери хөй, делегейниң көшкүн чоннарының хүрежи, амыдыралдың чаңчылчаан хевири, мал ажыл-агыйлыывыс бистерни төрелдештирген. Шак ындыг төрелдешкек, бот-боттарывысты чоокшулаштырган чүүлдеривисти кайы-даа талага ажыктыг кылдыр ажыглаар херек». АРВМ-биле дугуржулга езугаар өөредилге адырында кады ажылдажылга чедиишкинниг боттанып турар. Ылаңгыя, Соңгу-Чөөн чүктүң педагогика университеди, Шеньянның политехниктиг университединде Улустар аразының өөредилге институду, Иштики Моолдуң Педагогика Университеди,
 Иштики Моолдуң университединиң Маньчжур институду дээн ышкаш өөредилге черлери-биле сырый харылзааларны Тываның күрүне университеди туткан. Иштики Моол автономнуг можу Кыдаттың соңгу талазында, Россия (кызыгаары 1000 ажыг км) база Даштыкы Моол-биле (3000 хире км) кызыгаарлашкан. Кыдаттың шөлүнүң 12 хуузун можунуң девискээри ээлээн, 24 млн. хире чурттакчылыг. Иштики Моолдуң төвү - Хух-Хото, а эң-не улуг хоорайы – Баотоу.
 Дээрги Жень Япинниң төлээлээни Улусчу политиктиг консультативтиг чөвүлел (НПКСК) чуртта эргелеп-башкарылга системазында чугула орган болур. Ында 2 муң ажыг кежигүн бактааттынган. Кыдаттың Чазааның, парламентиниң база ол ышкаш Коммунистиг партияның шупту чугула шиитпирлерин аңгы-аңгы деңнелдерде хүлээп алырда, Улусчу политиктиг консультативтиг чөвүлелдиң делегаттарының чөпшээрелин албан эртер.

Возврат к списку