Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тыва-Экспо-2017. ЧАС» регионнар аразының делгелге-ярмарказы тыва барааннарны нептередиринге улуг идиглиг

«Тыва-Экспо-2017. ЧАС» регионнар аразының делгелге-ярмарказы тыва барааннарны нептередиринге улуг идиглиг 29.05.2017
 Май 26-да Кызылга «Тыва Экспо» регионнар аразының универсалдыг делгелге-ярмарказы ажыттынгаш, май 28-те доозулган.  
 Бо удаада «Субедей» спорт комплекизинде чаартылга ажылдары чоруп турар болгаш, делгелгени Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге эрттирген. Тываның Экономика яамызының деткиишкини-биле эртип турар делгелге-садыглаашкынга Москва, Новосибирск база Свердловск облазындан, Красноярск крайдан, Хакас база Тыва Республикалардан 60 ажыг компаниялар болгаш сайгарлыкчылар боттарының барааннарын делгеп, ачы-дузаларын көргүскен. 
 Тыва Республиканың коллективтиг экспозициязын тус черниң экологтуг арыг продукция бүдүрүкчүлери төлээлээн. Улуг-Хем кожуундан «Оргаадай» КБК тыва далганны, тере-хөлчүлер чаа туткан балыкты, Куулар Ульяна Кечековнаның хуу бүдүрүлгези сүттен чаагай чемнерни, тыва далгандан шоколад конфеталарын, хаптаан студент эртенги чемни бараалгаткан. 
 Тес-Хем база Кызыл кожууннуң бүдүрүкчүлери манчыларны, быжырган далган аймаан делгээн. Республикада болгаш соңгаар ады алгаан «Вавиол» КХН оъттардан кылган чаа продукциязын чонга сүмелээн.
  «Туран» сыын ажыл-агыйы» КУБ сыын мыйызындан кылган янзы-бүрү продукциязын: слайстар, ыштаан болгаш хеңмелээн эътти, «Сыын» ижер сугну делгелгеде саткан. Делгелге үлетпүр адырының – тудуг, ЧКА, энергетика, IT-технологиялар, автосервис, АҮК специалистеринге болгаш республиканың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга солун чүүлдерни сүмелээн. Бажың тудар материалдарны болгаш дериг-херекселдерни, ол ышкаш идик-хептен эгелээш фермерлерниң чаагай чемнеринге чедир хереглел барааннарын калбаа-биле делгеп саткан.
  Делгелге ярмарканың кол сорулгазы - бараан бүдүрүкчүлери-биле садып алыкчының аразында дорт садыглаашкынны хандырып турары-биле продукцияның өртээ рынок өртээнден чиик.
  Ооң мурнунда делгелге-ярмаркалар үезинде 40 хире млн. рубль акшага барааннарны садып саарган. Бо удаада база бараан саарылгазының ниити түңү оон дудак чок болган. 
 Делгелгениң тулган дээн идепкейлиг киржикчилеринге дипломнарны болгаш шаңналдарны тывыскан.  
 Тус черниң бараан бүдүрүкчүлери - «Вавиол» КХН (Тываның оъттары), «Өлчей» КХН (тыва саат), «Заря» КБК (Сукпактың эът комбинады), «Бай-Хаак» КХН ( «Бай-хаакаква» минералдыг суг), «Оргаадай» КБК (тыва далган), Хомушку ХБ (чыжыргана продукциязын) «Тыва ЭКСПО» делгелге-ярмарканың ачызында регионнарда билир апарган. 
 Тывадан дашкаар черлерде болгаш кожууннарда бүдүрүлгелер делгелге-садыглаашкын үезинде барааннарын делгеп, маңаа садыг төлээлерин ажыдып алыр арганы тывар. «Красноярские унты» бышкак идиктер бүдүрүлгези, «Uno» эки шынарлыг шай бүдүрүлгези Кызылда боттарының садыг шугумнарын ынчаар ажыткан.  
 «ТЫВА ЭКСПО» делгелге-ярмарка Сибирьниң регионнарының аразында кады ажылдажылганы быжыглаарынга, ажыл-агыйжы харылзааларны тударынга, хереглел барааннарын чонга тарадырынга эптиг шөлчүгеш болуп турар.

Возврат к списку