Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада часкы тарылга ажылдары кидин-түлүк

Тывада часкы тарылга ажылдары кидин-түлүк 27.05.2017
 Тывада часкы хову ажылдары кидин-түлүк. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы тарылга ажылдарын үе шаанда доозар сорулганы чер ажылдыг ажыл-агыйлар мурнунга салган турган. Бо чылын ниитизи-биле 33641,6 га черге көдээ ажыл-агый культураларын тарыыры планнаттынган. Ооң 6400 газынга тараа култураларын, 24047 газынга мал чиир культураларны тарыыр ужурлуг.  
 Бо чылын ниити тарылга шөлдериниң көрдүнген хемчээлинге 5320,7 тонна үрезин аймаа херек. Ажыл-агыйларда ниити хереглелдиң чүгле 13 хуузу, азы 720 тонна боттуң үрезиннери бар. Республиканың чер ажыл-агыйлары-биле 54,4 млн. рубль акша түңүнге 4600 тонна үрезин садар керээлерни чарган. Бии-Хем кожууннуң «Туран» КХН (Тыхеев Ю.А), Таңды кожууннуң Боровиков А.М., Санников М.А., Пирогов В.З.-ниң тараачын-фермер ажыл-агыйлары, Сүт-Хөл кожуунда «Сүт-Хөл МТС» биле «Ишкин» МУБ-тар, Улуг-Хем кожуунда «Оргаадай» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези бо чылын боттарының үрезиннерин тараан. Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Сүт-Хөл, Тес-Хем, Эрзин кожууннар үрезиннерин бүрүн алган. 
 Тываның Чазааның Даргазының АҮК хөгжүлдезиниң талазы-биле оралакчызы Б.Монгуштуң чугаазы-биле алырга, республиканың хову шөлдеринде тарылга ажылдары шапкынчаан. Республиканың тараалаң кол кожууннары: Таңды, Бии-Хем, Каа-Хем, Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Улуг-Хемниң ажыл-агыйларынче тараа үрезиннерин ам-даа сөөртүп турар. 
 3850 га шөлде тараа культураларын, ооң иштинде 3107 гада кызыл-тасты, 288 гада арбайны, 359 гада суланы, 56,5 гада чиңге-тараа үрезиннерин чашкан. 13854 га черде мал чиир культураларны: 13366 гада чаңгыс чылдыг, 488 гада хөй чылдыг сигеннер үрезиннерин чашкан. Оон аңгыда, бо хонуктарда картофель болгаш ногаа культураларын тарып олуртуру барык доозулган. 
 Суггат – күскү чаагай дүжүттүң кол магадылалы. Сөөлгү чылдарда чамдык кожууннар девискээрлеринде суггарылга системаларын, арык бугаларын аштап арыглап, ниитизи-биле 642 км узун суггарылга уннарын ажыглалга катап киирген.

Возврат к списку