Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Келдерелдиң төлевилели «чиг»

Келдерелдиң төлевилели «чиг» 28.05.2013
РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Воронежке сайгарлыкчылар-биле ужуражып тургаш, экономиктиг кем-херек үүлгедиишкиннериниң талазы-биле келдерелдиң төлевилелин «чиг» деп турарын, ону чедир ажылдап кылырын негээнин чугаалаан.

Бизнесменнер-биле чугаазын В. Путин 25 миллион ажылдаар олуттарны тургузарының дугайында программадан эгелээн. Президентиниң чугаалап турары-биле алырга, ол дидим төлевилелди ажылдап кылыры кидин түлүк.

«Ажылдаар олуттарны тургузуп турар черде улуг ажык бары көстүп турар. Бүгү угланыышкыннар-биле. Ажыктыг чоруу-биле-даа, күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн бедидеринге-даа, социал айтырыгларны шиитпирлээринге-даа, аңаа ажыл төлевириниң деңнели болгаш күш-ажылдың байдалдарының экижип турары база кирип турар» — деп, В.Путин медеглээн.

Сайгарлыкчыларның эргелериниң талазы-биле төлээ Борис Титовтуң май төнчүзүнде кииргени экономиктиг келдерелдиң төлевилелин күрүне удуртукчузу «чиг» дээн болгаш ам-даа кичээнгейлиг сайгарарын саналдаан. Ооң чугаалааны-биле алырга, бирги ээлчегде ол экономиктиг кем-херек үүлгедиишкини дээш шииттиргеннерниң херектеринге хамааржыр.

«Сөөлгү чылдарда экономиктиг кем-херек үүлгедиишкиннери дээш шииттирген 240 муң кижиден хосталгазын казыттырган 13 муң кижиниң аразында безин аңгы-аңгы байдалдарда шииттиргеннер бар. Чүнү чугаалап тур сен дээрге, ында меге акша-төгерик бүдүрүп турганнар-даа, боо-чепсек болгаш массалыг узуткаашкын чепсээн безин кылып бүдүрер материал­дарын даштыкыже хоойлуга чөрүштүр үндүр сатканнар-даа кирип турар. Ында экономиктиг кем-херек дээш шииттирген өске хамаатылар бар, оларның үүлгедииниң хөй-ниитиге айыылдыг чоруунуң деңнели силерниң чугаалап турарыңар айтырыгларыңардан оранчок чиик болуп турар» — деп, В. Путин демдеглээн.

Ол ышкаш күрүне баштыңы сайгарлыкчылар-биле биче бизнестиң камгаладылга дадывырының, банк чээлилериниң, Делегейниң Садыг Организациязынга дүүштүр иштики рынокту камгалаарының аргаларының дугайында айтырыгларны чугаалашкан.

РИА-Новости агентилелден.

Возврат к списку