Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол НХФА-ның удуртукчузу Игорь Баринов-биле кады ажылдажылганы дугурушкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол НХФА-ның удуртукчузу Игорь Баринов-биле кады ажылдажылганы дугурушкан 09.03.2017
 Тываның Баштыңы Москвага сургакчылаашкынын Националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузу Игорь Баринов-биле ужуражылга-биле дооскан. 
 Тывада национал политика чорудуун ам-даа чогумчударынга база регионга социологтуг шинчилелдерни организастаарда агентилелдиң талазындан деткиир дугуржулга чедип алдынганын Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арнында бижээн. Республиканың Баштыңы Игорь Бариновту Тывага аалдап кээр кылдыр чалаан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузунуң дугайында бодунуң бодалы-биле үлешкен.
 Солун, чиик болгаш дыка эки кижи. Национал политика талазы-биле Тываның эрге-чагыргазының болгаш хөй-ниитиниң чорудуп турар шупту ажылдарын дыка эки билирин Баринов көргүстү – деп ол бижээн.  
 «НХФА-ның удуртукчузу республикада орус дылды база ийи дылдарны сайзырадыр, православ болгаш буддизмни деткиир талазы-биле бистиң кылып турар ажылдарывысты билирин дыңнаарга эки-дир» - деп, Тываның Баштыңы онзалап айыткан.  
 Республиканың удуртукчузу-биле НХФА-ның баштыңының таныжылгазы бо ужуражылга мурнунда-ла эгелээнин демдеглезе чогуур. Бир-ле хааглыг шинчилелдерниң медээлерин үндезинге алгаш, Тывада националдар аразында аңгылажыышкындан чонну камгалаар апаар мен деп, Игорь Баринов Интернет-МИЧ-терге 2016 чылдың июльда чугаалаан турган. Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол аңаа чөпшээрешпейн, чүнү-даа билип албайн ындыг чүве чугаалаары шын эвес деп медеглээн.  
 Оон НХФА-ның баштыңының оралакчызы Павел Семенов Тывага келгеш барган. Республика-биле танышкаш, «шупту чоннарның төлээлеринге таарымчалыг болзун дээш, дыка хөйнү мында кылып турар-дыр» деп ол түңнээн. 
 Тываның Баштыңы 2016 чылдың октябрьда, республика чазааның тургузуунда НХФА ышкаш орган – националдар херектериниң талазы-биле регион агентилелин тургузар дугайында айтыышкынга атты салганын сагындыраал. Националдар аразында хамаарылганы таарыштырар айтырыгларны агентилел-биле чергелештир Тываның Чазаанда националдар болгаш чүдүлгелер аразында хамаарылгалар талазы-биле тускай ажылчын бөлүк, республиканың Баштыңының чанында Хамааты инициативалар чөвүлели, 12 национал-культуралар эвилелдерин каттыштырган Чоннар ассамблеязы, Орус культураны кадагалаар фонд болгаш өске-даа чөвүлээр эргелиг органнар боттандырып турар.
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бо удаада Москва хоорайга ажыл-албаны-биле чорааш, РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведевтиң, РФ-тиң Президент Администрациязының удуртукчузунуң оралакчызы Сергей Кириенконуң хүлээп алыышкынынга кирген, база ол ышкаш федералдыг яамылар болгаш ведомстволарга ажылчын айтырыгларлыг ужурашкан.

Возврат к списку