Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының херээженнерге частың башкы болгаш эң чылыг-чымчак байырлалы – Март 8-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының херээженнерге частың башкы болгаш эң чылыг-чымчак байырлалы – Март 8-биле байыр чедириишкини 08.03.2017
 Эргим бистиң херээжен чонувус! Делегейниң херээженнер хүнү - часкы болгаш эң чылыг-чымчак байырлал-биле сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен! 
 Силерниң чаражыңарның, чымчак сеткилдииңерниң болгаш сагыш човангырыңарның дугайында Силерге, эргим херээженнер, база катап чугаалаар ынакшылывысты болгаш өөрүп четтиргенивисти база катап илередир бистерни, эр кижилерни, өг-бүлениң, чоок кижилериниң болгаш Ада-чурттуң езулуг камгалакчылары болдуруп турарыңар дээш, хүндүткелди көргүзер болгаш үнелелди силерге илередир арга бо-дур. Кайы-даа чон, кайы-даа үеде иеге болгаш ие-чашка аажок хумагалыг чораан. Тыва улус шаандан бээр «улус аразындан ава караа чымчак» деп үнелеп келген. 
 Бөгүн-даа херээженнер бирги ээлчегде ие кижиниң эгеээртинмес чаагай сеткилиниң, өг-бүлениң ыдыктыг камгалакчызының үлегерин көргүзүп чоруур. Бо бөдүүн болгаш өскерлиш чок билиишкиннерни херээженнерниң амыдыралын экижидер дээн чүткүл-биле холбаштырып турар бис, чүге дээрге херээжен кижи аас-кежиктиг болган тудум, өг-бүле база аас-кежиктиг болур. 
 Ындыг өг-бүлелер хөй болган тудум, ниитилел чогумчалыг болур. Ындыг туруштуң ачызында бистиң херээженнеривис боттарын чүгле ие кылдыр эвес, амыдыралдың өске-даа хевирлеринге чедиишкинниг көргүзүп турарлар. Оларның аразында чеже хире чогумчалыг сайгарлыкчыларның, удуртукчуларның, политиктерниң болгаш хөй-ниити ажылдакчыларының барын көрүңер. Оларның дыка хөйү кайгамчык авалар, өг-бүлениң сагыш човангыр ээлери, ынак эш-өөр болуп, каяа-даа, кажан-даа чаагай кежик-чолду тургузуп турар.
 Эргим кайгамчык херээженнер! Часкы кайгамчык байырлал Март 8-биле база катап байыр чедирдим! Силерниң бүгү күзелдериңер бүдер болзун! Кадыкшылды болгаш хөй-хөй чылдарда өөрүшкүнү, оңмас чарашты болгаш ынакшылды, а ол ышкаш өг-бүлениң аас-кежиин, чаагай амыдыралды болгаш чечектелиишкинни күзедим!

Возврат к списку