Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

МИЧ: Тывада Шолбан Кара-оол «бедик» политиктиг турум байдалда

МИЧ: Тывада Шолбан Кара-оол «бедик» политиктиг турум байдалда 07.03.2017
 «Петербургская политика» фондуда Михаил Виноградовтуң тайылбыры-биле алырга, Сибирь федералдыг округтуң сес региону политиктиг турум эвес байдалда. Прибайкальеде база Новосибирск облазында байдал эң-не дүшкүүрлүг.  
 Регионнарның турум байдалының февраль рейтингизин фондунуң сайтызында парлаан. Дагестан биле Соңгу Осетия сөөлгү черде хевээр. Оон Карелия биле Забайкалье чоруп олурар. Наталья Жданованың удуртканы крайда чиигелде алыкчыларынга хереглекчилерниң критерийлеринге удур акциялар эртип, Дарасун дээн ышкаш хоорай хевирлиг суурларга эрткен депутаттар совединче соңгулдаларда 10 мандаттың 9-зун коммунистер алган, улуг муниципалдыг даргаларны халаан.  
 Бурятияның баштыңын солаан соонда, рейтингиниң эң адаанче ол баткан. Казачинск-Ленский районунуң мэри Александр Абраменкону база Тайшет районнуң мэри, коммунист Шелеховту тудуп хоругдааны, ол ышкаш коммунист Александра Величкону, мэр Шелеховка КПРФ-тиң болушканы, Усть-Кут районунуң баштыңы Тамара Климинаны прокуратораның халаарын негээнинге удурланган митингилер соонда, Иркутск облазының баштыңы Сергей Левченконуң байдалы кошкаан. Мячилиг хоккейге Россия чемпионадында тус черниң «Байкал-Энергия» биле Архангельскиниң «Водник» командаларының аразында чөрүлдээ Приангарьеге багай салдарны база чедирген.
 Владимир Городецкийниң удуртканы Новосибирск облазы рейтингиде «Кошкак байдалдыг регионнар» эң сөөлгү бөлүкте бичии-ле чүгээртээн. ЧКА тарифтериниң өскенинге удур митингилер, областың хоочуннар бажыңының директору Евгений Рерихти хоругдааны, Бердскиниң электромеханиктиг заводунуң ажылчыннарын кызырар дугайында чарлалы, Искитим район совединиң депутады Владимир Шевцовту өлүргени, Каргаттың мэри Олег Орелдуң бажыңын өрттеткени, регионнарның чуртталга байдалының Новости РИА-ның рейтингизинде туружун кудулатканы аңаа багай уржуктуг болган. Эки болган чүүлдерге – РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Ольга Голодецтиң киржилгези-биле «Мать и дитя» КК-ниң «Авиценна» хуу клиниктиг госпитальды ажытканы, «БЕЛЛА Сибирь» деп саазындан комплекстиг бүдүрүлгени ажыглалга кииргени хамааржыр.  
 «Чавыс турум байдалдыг» регионнар бөлүүнде Алтай, Красноярск крайлар (Александр Карлин биле Виктор Толоконский), Омск облазы (Виктор Назаров) база Алтай Республика (Александр Берндников) кирген. Бирги регионда Рубцовскиниң чурттакчыларынга чамдык чиигелделерни ап каапкан, Бийскиниң баштыңы Лидия Громогласованың хар аштаарынга таарзынмайн турар чурттакчыларга мурнуу чүкче көжүп чоруй баарын саналдаан, ИХЯ-ның Новоалтайскда салбырының экономиктиг айыыл чок килдизиниң начальниги Владимир Сагайдак хээли алган херекте кирген.
 Красноярск крайның туружунда найысылалдың багай экологтуң байдалындан «кара дээрниң» турупканы, «Енисей» банкының лизенциязын кыйгыртып апарганы уржуктуг болган. Омск облазында өөредилге сайыды Сергей Канунниковту халаан, капиталдыг септелге программазы чүгле 50 хууга кылдынган. Алтай Республикада эргиде вице-премьер Анатолий Банныхтың чорааны вертолеттуң аңдарылганы, Кош-Агачск районнуң баштыңын хоругдааны, Даг-Алтайның халаткан мэри Виктор Облогинни деткээн митинг багай салдарлыг болганын эксперттер демдеглээн.  
 Рейтингиниң авторларының бодалы-биле, ортумак политиктиг турум байдал Виктор Зиминниң удуртканы Хакасияда хевээр арткан. РФ-тиң президентизи Владимир Путинден чаа хуусаага киржир чөпшээрелди алган Шолбан Кара-оолдуң удуртканы Тывада база Сергей Жвачкинниң удуртканы Томск облазында «бедик» политиктиг турум байдал тургустунган.  
Эрnкен чылын Аман Тулеев оралакчылары маргышкан соонда, Кемерово облазы ам катап база «турум байдалы эки» турушче эглип келген. Ындыг болзажок регионда ажыл чоктарның саны өскен, регионнарның чуртталга байдалының Новости РИА-ның рейтингизинде кудулаан, Юрганың машина-тудуг заводунче өре дээш газ дамчыдылгазын кызыгаарлаан.

Возврат к списку