Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«2020 чылга чедир Тыва Республикага хөй-ниитиниң корум-чурумун хандырары болгаш кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур демисел» күрүне программазын хүлээп алган

«2020 чылга чедир Тыва Республикага хөй-ниитиниң корум-чурумун хандырары болгаш кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур демисел» күрүне программазын хүлээп алган 02.03.2017
 Тываның девискээринге кем-херек үүлгедир чоруктарга удур демиселди күштелдирер, хөй-ниитиниң корум-чурумун быжыглаар, профилактиктиг ажылдарның дээштиин бедидер сорулга-биле күрүне программазын ажылдап кылган. 
 Чаа ажылдап кылдынган программаның адын «2020 чылга чедир Тыва Республикага хөй-ниитиниң корум-чурумун хандырары болгаш кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур демисел» дээр. Ону ТР-ниң Чазааның Чөвүлели деткээн. 
 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы-биле бадылааны 2020 чылга чедир Россияның Национал айыыл чок чоруунуң стратегиязынга, РФ-ке айыыл чок чоруктуң концепциязынга, федералды болгаш республика хоойлуларынга дүүштүр программаны ажылдап кылган. Ооң кол күүседикчизи ТР-ниң Баштыңының Администрациязының болгаш ТР-ниң Чазааның Аппарадының регионнуң айыыл чок чорук департаментизи. Ону күүседиринге Тываның күүсекчи эрге-чагыргазының бүгү органнары киржир. Федералдыг албаннарның эргелелдери, тус чер бот-башкарылга органнары болгаш хөй-ниити организациялары хажыызынга артпас.  
 Программаны ажылдап кылып тура, кожавыста Хакасия, Бурятия, Алтай республикаларның дуржулгазын өөренип көргенин, ТР-ниң Баштыңының чанында Хөй-ниитиниң айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары – Регионнуң айыыл чок чорук департаментизиниң начальниги Александр Сарыглар тайылбырлаан.  
 Күрүне программазының төлевилелин чугаалажып тургаш, Чазак Чөвүлелиниң кежигүннери 2016 чылда республикага кем-херек үүлгедиишкиннериниң сан-чурагайын сайгарган. Бүрүткеттинген кем-херек үүлгедиишкиннери 30 хуу өскен-даа болза, өлүржүр чорук 2015 чылдаазындан 14,5 хуу, мал оорлаашкыны 6,6 хуу, транспорт херекселдерин оорлар чорук 15 хуу кызырылган болуп турар. Ол ышкаш назы четпээннер ортузунга кем-херек үүлгедишкиннери 18,9 хуу эвээжээн. А Бай-Тайга, Тес-Хем болгаш Бии-Хем кожууннарда ол үүлгедиишкиннерниң саны өскен. Хөй-ниити черлеринге корум-чурум хажыдар чоруктар көвүдээн. 
 Программада 7 чугула угланыышкыннарны киирген. Ол дээрге назы четпээннерниң база аныяктарның корум-чурум хажыдыышкынынга удур профилактика; хөй-ниитиниң чурумун болгаш хамаатыларның айыыл чок чоруун хандырары; ок-боо ажыглаан кем-херектерни болдурбазы; арагалаашкын болгаш наркоманияга удур профилактика; эдип-чазаар албан черлеринге турган кижилерге социал реабилитация; экстремизм болгаш терроризмни болдурбазы; күүсекчи эрге-чагырганың чуртталга-коммунал ажыл-агыйга контроль чорудар хүлээлгелиг албан-дужаалдыг кижилериниң талазындан коррупцияны болдурбазы кирип турар.  
 2017 чылда ол программаны күүседири-биле 3 млн. ажыг рубльди чарыгдаар. 2018 чылда - 7,8 млн. рубль, а 2019 чылда - барык 4 млн. рубль, төнчү 2020 чылда - 3,4 млн. рубльди тускайлаар. Дөрт чылда күрүне программазын боттандырарынга ниитизи-биле 21 млн. рубль акша-хөреңгини углаар. Ооң хөй кезиин республика бюджединден үндүрер, а муниципалдыг бюджет 1 млн. хире рубль-биле акшаландырар.

Возврат к списку