Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге эптиг онлайн-садыглаашкынны тургузарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге эптиг онлайн-садыглаашкынны тургузарын негээн 03.03.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда республиканың эрге-чагыргазы тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне чагыын салырынга хоойлу езугаар дузалаарын сагындырган. 
 «Тыва боду чүнү бүдүрүп турарыл, шупту ынаар кирер ужурлуг. Бо ужур эрээн сорулга эвес-тир. Чижээ, бүгү делегей четкизи таварыштыр садыглажырының чаа хевирлерин шиңгээдип алзын дээш, бистиң сайгарлыкчыларывыстың тура-соруун көдүрер херек. Интернетте садыглажылганың арга-дуржулгазын шиңгээдиринге, бодунуң продукциязын суурундан азы хоорайындан дашкаар Россияның рыноктарынче, харын-даа даштыкыже үндүр садарынга регионнуң электроннуг шөлү сорунзалыг чер апаар ужурлуг. Интернет садыглаашкынның делегей лидери, дээрги Джек Ма бисти ол хире деткип турда, эптиг арганы салып болбас деп, мону чугаалаксап тур мен. Alibaba Group садыг четкизинге быжыгланып алыр боттуг аргалар Тывада бар дээрзинге бүзүрээр. Бодап көрүңер даан, ыраккы Кызыл-Дагдан даш-чонукчузу шевер боду бараанын четки таварыштыр чүгле садып эвес, а садып алыкчыга чедирип бээрин магадылаар. Тываның оон-даа өске камгамчык барааннарын ынчаар садып болур. Джек Ма-биле бистиң эш-хуу дугуржулгавысты анаа-ла ынчаар арттырып болбас, ынчангаш «Тывага бүдүрген» деп ылгавыр демдекти шынзыдып шыдаар бистиң чаңгыс чер-чурттугларывысты сонуургадырда төлевилел удуртулгазы хевир-биле ол айтырыгны ажылдап кылыры - вице-премьерлер биле яамыларның бирги ажылы ол» - деп, Шолбан Кара-оол соцчеткилерде бижээн.  
 Тывада боттарывыстың бараан бүдүрүкчүлеривисти күрүне болгаш муниципалдыг чагыглар системазынче киирерин чиигедир хемчеглер чоруп турарын сагындыраал. Күрүне садып алыышкынында тус чер бизнезиниң киржилгезин хаара тудар талазы-биле хемчеглер планынга республика Баштыңы Шолбан Кара-оол атты салган. Тывада бараан бүдүрүкчүлериниң база оларның продукциязының интернет-каталогун тургузуп, бүгү-российжи электроннуг садыглаашкын системазының шөлчүгештеринче тыва сайгарлыкчылар бодунуң барааны-биле үнер байдалдарны болгаш аргаларны тургузар. Чижээ, ТР-ниң Экономика болгаш Саң-хөө яамыларынга республикада бүдүрүп турар продукцияларның кол хевирлери – эът, сүттүң регион хандырыкчыларының транспорт чарыгдалдарынга компенсацияны бээр аргазын өөренип көөр.  
 Оон аңгыда Тываның Баштыңы регионнуң тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге таарымчалыг байдалды тургузар дээш, бюджет садыглажылгазын контрольдаар ажылчын бөлүктү чазакта тургускан. Республиканың сайгарлыкчылары садыглаашкынга киржирин планнап, курлавырларын чыып алыр кылдыр, 2017 чылда болур хемчеглерниң ниити даңзызын тургузары көрдүнген. «Күрчагыг» АИС программа модулюн садып алырынга акша-хөреңгини тыварын ТР-ниң Саң-хөө яамызынга дааскан. Ону садып алыр болза, республика иштинде чагыглар салыр системаны төпчүдүп, долузу-биле автоматчыдып, муниципалитет деңнелинде чагыкчылар-биле күрүне садып алыышкын адырында керээ системазын өйлээр яамының электроннуг документ эргилдези чурумчуур.  
 Январьда күрүне болгаш муниципалдыг чагыглар хандырылгазында тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң киржилгезиниң дугайында отчетту сайгарган. Ол рынокта тыва бизнестиң болгаш ооң продукциязының үлүү 10 хуу хире болганы ынчан билдинген. Ынчангаш Тываның Баштыңының саналы-биле, сайгарлыкчы чорукту деткиириниң ээлчеглиг базымнары кылдынганын сагындыраал. 
 «Бистиң бүдүрүкчүлеривис күрүне чагыын хандырарынга киришсин дээш, хоойлужуттунган кандыг-даа аргаларны тывар апаар бис. Тыва чүнү бүдүрүп турарыл, ол шупту ынаар кирер ужурлуг» - деп, Шолбан Кара-оол республика чазааның мурнунга сорулганы салган.

Возврат к списку