Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мурнуку одуругда – Сүт-Хөл

Мурнуку одуругда – Сүт-Хөл 27.05.2013
Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының медээзи-биле алырга, республиканың көдээ ажыл-агыйларының шупту хевирлеринде, май 20-де байдал езугаар, 360708 хураганнар онча-менди өзүп доругуп турар.

Ол дээрге бо чылын камгалап алырын планнаан хураганнарның 94,8 хуузу-дур. Эң-не хөй хураганнар Барыын-Хемчик кожууннуң малчын коданнарында төрүттүнген. Төрүүр хойнуң санынга онааштыр алыр болза, Сүт-Хөлдүң хойжулары — мурнуку одуругда. Төрүүр 100 хойдан 85 хураганны алырын планнааш, 97 хураганны онча-менди камгалап алганнар. Ооң түңнелинде планы 114,5 хууга күүсеттинген. Бай-Тайга, Мөңгүн-Тайга, Барыын-Хемчик болгаш Өвүр кожууннарның малчыннары база планын 100 хуу күүседириниң кырында келген. Республиканың өске кожууннарында хураган камгалап алырының көргүзүглери багай эвес. Ниитизи-биле республиканың хойжулары төрүүр 100 хойдан 81 хураганны алган. Чүгле Чеди-Хөл кожууннуң хойжулары планын 50 хуу чедир безин күүсетпээн.

Апрель айда өшкүлер кидин түлүк төрүп эгелээн. Ниитизи-биле 110 684 анайлар малчыннарның коданнарында төрүттүнген. Ол дээрге онча-менди камгалап алырын планнаан анайларның 73,1 хуузу-дур. План езугаар 151,5 муң анайны ажыл-агыйлар камгалап алыр ужурлуг.

Инектерниң болгаш хунажыннар төрүүрү уламчылап турар. Май 20-де байдал-биле алырга, аңгы-аңгы хевирниң ажыл-агыйларында 34043 бызаалар онча-менди. Бызаа камгалап алыр талазы-биле планын Бай-Тайга кожуун 103,6 хууга күүсеткен. Бо дээрге амгы үеде республикада эң эки көргүзүг.

Сөөлгү чылдарда кулуннарны база көвүдедир ап турар апарганындан чылгы малдың саны өскен. Бо чылын 14627 кулунну алырын планнаан. Май 20-де байдал-биле 4362 кулун төрүттүнген. Ол дээрге планның 29,8 хуузу-дур.

Ниитизи-биле Тывада мал оолдаашкыны эки чоруп, чаш мал немежип турар.

Возврат к списку