Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага «Эрге-хоойлу бижик-билииниң 5 кичээли» шалыпчы айны эрттирер

Тывага «Эрге-хоойлу бижик-билииниң 5 кичээли» шалыпчы айны эрттирер 26.01.2017
 ТР-ниң ИХЯ-зының медээзи-биле алырга, 2016 чылда республикада назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкини 18,9 хуу, ооң мурнунда чылдың көргүзүүнден 2 катап эвээжээн.  
 Отчеттуг үеде назы четпээннерге онааштыр – оор болгаш үптекчи кем-херек үүлгедиглериниң саны 17,2 хуу кызырылган. 
 Профилактика системалары чурум үрээшкиннеринге хамаарыштыр хыналданы, кем-херек үүлгедиишкинин кылырынче элээди кижини чүү чыгай бергениниң чылдагаанын болгаш байдалын тодарадыры-биле психолог-педагогиктиг истелгени чоруткан. Ооң түңнелдери назы четпээннерниң, ада-иезиниң база оларның хоойлу езугаар төлээлериниң эрге-хоойлуну чедир билбезин көргүскен. ТР-ниң Чазааның чанында Назы четпээннер херектериниң база оларның эргелерин камгалаар талазы-биле ведомстволар аразының комиссиязы ындыг түңнелге келген. Ынчангаш уруглар болгаш элээдилер, ада-иелер болгаш башкыларже угланган «Эрге-хоойлу бижик-билииниң 5 кичээли» деп профилактиктиг шалыпчы айны январь 25-тен февраль 28-ке чедир чарлаан.
  Шалыпчы айның кол сорулгазы – назы четпээннер ортузунга чурум үрээшкинин болдурбазы, оларга эрге-хоойлу билиглерин өөредири. Ооң-биле чергелештир ада-иелерниң, өөредилге организацияларының башкыларының хоойлу-дүрүм талазы-биле билиин бедидери болур.   Шалыпчы айның дургузунда харыысалгалыг кижилер – ТР-ниң Чазаандан, РФ-тиң Истелге комитединиң ТР-де Истелге эргелелинден, ТР-ниң ИХЯ-дан, РФ-тиң ККФА-ның ТР-де эргелелинден, ТР-ниң Прокуратуразындан кураторларлар акцияга бүгү талалыг деткимчени көргүзүп, боттары киржир.
  Назы-хар аайы-биле школачыларга ажылдап кылган методиктиг сүмелерге даянып, база «уруг бүрүзүнге чедирер» деп арга-биле тургускан өөредилге черлеринге болур ужуражылгаларның планы белен. «Эрге-хоойлу бижик-билииниң 5 кичээлин» «төгерик стол», диспут, специалистиң тайылбыры, ажыл-агыйжы оюн, үлегерлиг өг-бүлелер-биле ужуражылга, арга-дуржулга солчулгазы кылдыр эрттирер. Назы четпээннерниң хайгаарал чок чоруурунга база корум-чурум хажыдыышкынынга профилактика чорудар системаның органнары болгаш албан черлери школаларга чедер. Хоойлу-дүрүм хажыткан элээдилерже онза кичээнгейни углаар. 
 Агаарның температуразы кудулаанындан ийикпе, азы кандыг-бир чылдагаан-биле карантин чарлаан таварылгада, шалыпчы айны эрттирериниң хуусаазын ажылчын бөлүк узадып болур. Амгы үеде грипп болгаш ОРВИ дээш карантинни чарлааны-биле, өөредилге черлеринге ажыл эгелээже, акцияны соңгаарлаткан.
 ТР-ниң Чазааның чанында Назы четпээннер херектериниң база оларның эргелерин камгалаар талазы-биле ведомстволар аразының комиссиязы - шалыпчы айның координатору.

Возврат к списку