Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Шын» солуннуң хүннери Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик кожууннарында…

«Шын» солуннуң хүннери Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик кожууннарында… 22.05.2013
Май 16-17 хүннеринде «Шын» солуннуң чагыдылгазының бирги кварталдың түңнелдери-биле ийи, үш дугаар черлерни ээлээн Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик кожууннарынче редакцияның ажылчын бөлүү сургакчылап четтивис. Чагыдылгада бирги черни ээлээн Бай-Тайга кожуунче чоокта чаа сургакчылап чораанывысты номчукчулар сактыр боор.

Май 16-да Сүт-Хөл кожуунче кол редактор Инна Дамба-Хуурак, культура болгаш төөгү килдизиниң редактору Светлана Балчыр, көдээ ажыл-агый килдизиниң редактору Чаяна Чыкай, чагаалар болгаш социал политика килдизиниң редактору Алдынай Бады-Хоо (бо чүүлдүң автору), «Шын» солунга хөй чылдарда кол редакторлап ажылдап келген, ТР-ниң Журналистер эвилелиниң баштаар чериниң кежигүнү, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы Владимир Федорович Чадамба болгаш чолаачыларывыс Артем, Орлан канчаар-даа аажок бедик көдүрлүүшкүннүг үнүптүвүс. Сүт-Хөлдүң аалчыларын уткуур сыын, мыйгактыг арт кырындан бисти кожуун чагыргазының корум-чурум хажыдыышкыннарының профилактиказының талазы-биле оралакчызы Орлан Бызытпаа болгаш кожуун чагыргазының культура килдизиниң удуртукчузунуң түр када хүлээлгезин күүседип турар Амир Түлүш бисти ак кадактыг, сүттүг шай-биле уткуп алды.

Кожуун чагыргазынга суму чагырыкчыларының болгаш албан-организация черлериниң удуртукчулары-биле хуралды кожуун чагыргазының Саң-хөө болгаш экономика талазы-биле оралакчызы Шораана Амажааевна Шини-Байыр организастап эрттирген. Кол редактор Инна Мамбый-ооловна Дамба-Хуурак «Шын» солуннуң кол төлевилелдериниң болгаш мурнунда салдынган сорулгаларның дугайында таныштырган. Хоочун журналист Светлана Балчыр «Шын» солуннуң чон-биле харылзаазын күштелдирериниң чугулазын демдеглээн. Владимир Чадамба солуннуң төөгүзүн чыылганнарга сонуургаткан. Ук хуралга Сүт-Хөлден эң идепкейлиг бижикчи, 1953 чылдан бээр солунну чагыттырып ап келген, хоочун бижикчи Бораш Серемааевич Ондарга Хүндүлел бижикти болгаш акша шаңналды Инна Дамба-Хуурак тывыскан. Ол ышкаш «Шынның» чагыдылгазынга канчаар-даа аажок үлүг-хуузун киирип чоруур почта ажылдакчыларынга, идепкейлиг чагыдыкчыларга өөрүп четтириишкин бижиктерин болгаш суй белектерни тывыскан.

Сүт-Хөл кожууннуң ортумак школазынга, автономнуг хевирже шилчээн уруглар сады «Хүнчүгеш» база бюджет албан чери «Сайзанак» уруглар садынга ол ышкаш төп эмнелгеге чедип, оларның байдалын сонуургадывыс. Буга-Согар деп черде Бора Эртинеевич Сарыгларның аалынга база Ак-Даш сумузунда тараажы Иван Назын-оолович Донгактың аалынга аалдап четкенивис аажок солун.

Ажылывысты кежээ клубка чон-биле ужуражылга соонда төндүрдүвүс. Эртенинде Чөөн-Хемчик кожуунче хаптывыс. Бисти кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Александра Хаяевна Донгак, кожуун чагыргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Чойган Анатольевич Монгуш, кожуун чагыргазының аппарадының удуртукчузу Денис Өнер-оолович Ондар дээш, өскелер-даа чылыы-биле уткуп хүлээп алды. Ажылчын хуралга Чөөн-Хемчик кожууннуң почта ажылдакчыларындан аңгыда, «Шын» солуннуң идепкейлиг бижикчизи, чагыдыкчызы, хүндүлүг хоочун Оолак Даржааевич Кара-Салга Хүндүлел бижикти болгаш акша шаңналды тывыскан.

Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан сумузунда чурттакчы чон-биле ужуражып, «Белдир» КБК-га чедип, теве азырап турар Шолбан Биче-оолович Саттың база муң малдыг, 28 харлыг аныяк малчын Айдың Монгуштуң аалдарынга четтивис.

Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик кожууннарынга ажылчын сургакчылаашкын ниитизи-биле эки эрткен. Бо ийи кожууннуң дугайында делгереңгей материалдарны дараазында солун үндүрүлгезинден номчуур силер.

Алдынай Бады-Хоо.

А-Х. Апыкааның тырттырган чуруктары.

Возврат к списку