Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Кадык камгалал яамызынга медицина ДӨЧ-терниң доозукчулары-биле ужуражылга эрткен

Тываның Кадык камгалал яамызынга медицина ДӨЧ-терниң доозукчулары-биле ужуражылга эрткен 10.01.2017
 ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга чурттуң медицина талазы-биле дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле чаңчылчаан ужуражылга болган. Ужуражылгага ажылдаар күзелдиг 40 хире студент келген. Кээп шыдаваан доозукчуларның орнунга оларның ада-иелери олурушкан. 
 Россияның аңгы-аңгы хоорайларында медицина талазы-биле дээди өөредилге черлериниң алдыгы курузунда Тывадан шупту 103 студент өөренип турар, а республиканың медицина албан черлеринде хостуг олуттарның саны - 213. Ординатура болгаш интернатураны бо чылын доозуп турар эмчилер-биле хостуг олуттарның чамдыызы долдунар.  
 Кадык камгалал сайыдының оралакчызы Кудер Монгуш мындыг ужуражылгалар кадрлар айтырыын шиитпирлээринге улуг дуза болур деп демдеглээш, чыл санында ол сан өскерип турарын дыңнаткан. Чижээ, эрткен чылын педиатр болгаш фтизиатр эмчилер шуут чедишпейн турган болза, ам байдал өскерилген. 
 Республиканың эмнелге албан черлеринде 1314 эмчи ажылдап турар, оларның ортумак назыны 34 хар. Көдээ черлерже специалистерни хаара тударынче угланган «Көдээ черниң эмчизи» программа бо чылын база уламчылавышаан, республиканың чедери берге кожууннарынга ажылдаар күзелдиг 15 эмчи миллионнарны алыр деп ол чугаалаан.
 Эмчи кадрларын белеткээр күрүне политиказында өскерлиишкиннер бо доозукчуларга база хамааржыр – ам интернатурага өөренмес, а ординатурага өөренир хуусааны узаткан. Ординатураже кирер дизе, участок эмчизи бооп ажылдаар апаар. Бирги звенонуң эмчи кадрларының чедишпезин шиитпирлеп, билигниң шынарын бедидип, специализациязын шын шилип алзын дээш ону ынчаар кылган. Сайыттың оралакчызының бодалы-биле алырга, участок эмчизи болуп ажылдаары аарыг кижилерниң байдалын чоок билип алырынга дузалыг. Келир үениң эмчилери участокка ажылдан карьеразын эгелээрин планнавааны ужуражылга үезинде билдинген. Студентилер чаа ажылдап эгелээн эмчиниң шалыңы кайы хирезин сонуургаарга, өске адырларда эгелеп чоруур специалистерден улуг-ла ылгалбас деп, сайыттың оралакчызы харыылаан. 
 Ажылга депшилге, амыдырап-чурттаарының байдалындан аңгыда, профессионал ажыл-чорудулгага хамааржыр айтырыгларны база сонуургаан. Чижээ, баштай ажылдап эгелээрге оларның ажылын кым хайгаараарыл. Кадык камгалал яамызының дужаалы-биле доозукчу бүрүзүнге дагдыныкчыны быжыглаар, аныяк эмчи тайылбырны болгаш деткимчени ол кижиден ап болур. А аарыг кижилерни дипломнуг эмчи боду хүлээп алыр ужурлуун чугаалаан.  
 Ажылының угланыышкынын төнчүзүнге чедир шөйүп турбайн, амдыгааштан шилип алырын ужуражылга төнчүзүнде Кудер Монгуш чагаан. Амгы үеде республикага ниити практиканың эмчилери, наркологтар, психологтар, неврологтар, УЗИ эмчилери, хирургтар, гинекологтар чедишпезин доозукчуларга дыңнаткан.

Возврат к списку