Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өрттерни өжүреринге Россияның Камгалал яамызы киржир

Тывада өрттерни өжүреринге Россияның Камгалал яамызы киржир 20.05.2013
Тываның девискээринде өөскүп турар арга-арыг өрттерин өжүреринге Россияның шериг чериниң ужар чүүлү чоокку үеде киржип эгелээр.

Ол дугайында Чазак кежигүннериниң, Россияның ОБЯ-зының Тывада Кол эргелелиниң болгаш муниципалдыг бүгү тургузугларының чагыргалар баштыңнарының киржилгези-биле болган селектор хуралынга дыңнаткан. Шериг самолеттарның дузазы-биле эң улуг дээн алды өрттү өжүрер. Сибирьде болгаш Ыраккы Чөөн чүкте болуп турар өрттерни өжүреринге чурттуң Камгалал яамызы киржип турар дээрзин сагындыраал.

Тываның арга-арыгларында байдал берге болуп артпышаан, ол күштүг хаттың үргүлчүлеп турарындан болгаш өл-чаъстың чогундан улам нарыыдап турар. Ооң-биле чергелештир өрт өжүрер кижилерни болгаш техниканы өжүртүнген черлерге тудар ужурга база таваржыр, чүге дээрге аңаа өрт катап өөскүп болурунуң айыылы бар.

Тываның Арга-арыг комитединиң май 14-түң эртенги үезиниң медээзи-биле алырга, ниити шөлү 9904,7 гектар черде арга-арыгның 15 өртү болуп турар. Бо айыылдың эгелээн үезинден бээр 69 өрт бүрүткеттинген, 13853 гектар черни от хөме алган турган. Хат-казыргы болганының түңнелинде сөөлгү хонуктарда өрттенген шөл 465 гектарга немешкен.

843,7 га черде алды өрт эң улуг хемчээлдиг деп санаттынып турар. Оларны өжүреринге 240 кижи болгаш 17 сантехника хаара туттунган. Эң улуг хемчээлдиг дээн өрт Каа-Хем кожууннуң девискээринде. 6300 гектар черни ээлээн улуг өрт май 5-те Ильинка суурдан 8 километр черге эгелээн. Өске ийи өрт май 13-те илереттинген. 1050 га черде өрт Барыын-Хемчик кожууннуң Аяңгаты суурдан 10 километр черде болуп турар, май 13-те Чөөн-Хемчиктиң Шеми суурдан 18 километр черге өөскээн.

Май 8-тен эгелээш, республикада онза байдалдың чуруму чарлаттынган дээрзин сагындыраал. Арга-арыгже кайы хамаанчок кирер чорукту болдурбазын, эргежок чугула күштү болгаш техниканы мөөңнээрин Тываның Баштыңы муниципалдыг тургузугларның баштыңнарындан, Арга-арыгкүркомунуң, Бойдус яамызының, ХК болгаш ОБ агентилелиниң удуртукчуларындан негээн. Оон аңгыда арга-арыг өрттерин өжүреринге хаара туттунган черлерниң дем чок болуп турарын ол айыткан болгаш бо ажылды экижидерин Чазак Даргазының оралакчызы Виталий Бартына-Садыга дааскан.

Возврат к списку