Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазынга республиканың мурнундан шилиттинген 55 аътты белекке берген

Тываның Баштыңы 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазынга республиканың мурнундан шилиттинген 55 аътты белекке берген 22.12.2016
 Тывага 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының шериг албанныгларын байырлап демдеглээн. Доктаамал турары-биле чоокта чаа республикада келген Төп шериг округунуң 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының шериг кезээн В. Көк-оол аттыг Национал театрга байырлалдың концерти-биле демдеглээн. 
 Россия биле Тываның ыдык ырларының соонда, шериг бригадазының Георгий тугун киирип эккелген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шериг албанныгларга езулалды берген. Шериг каттыжыышкынының командылалынга, шериг албанныгларга сеткилиниң ханызындан байырны чедирген: 
 «Хүндүлүг солдаттар, сержантылар, офицерлер, хоочуннар, чаңгыс чер чурттуглар! Силерни дыка манап, байырлыг хүлээп алыышкынга белеткенип турганывысты чажырбайн чугаалайн. Төөгү шагдан тура күш-ажылды онза хүндүткеп чораан бурунгу бо черге турумчууруңар дээш шупту чүвени кылдывыс.
  Силерни - 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазын Тываның бригадазы дээр бис. Кезээңер чүгле Тывада турумчуп келгени дээш эвес… Бистиң улуг чурттувустуң 1300 километри Моол-биле чери кызыгаарда, бистен ырак эвесте улуг кожавыс Кыдат Улус Республика база Азия регионунуң өске-даа чурттары бар. Албан-хүлэлгени эрттирип, ужур-чаңчылдарывысты болгаш езулалдарывысты хүндүлеп, Россияның камгалал сайыды, Россияның Маадыры, армияның генералы Сергей Шойгу Кужугет-оглунуң, Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарының, Чечен Республикага, Афганистанга дайынчы хөделиишкиннеринге киржип чораан, бо залда хоочуннарның адын бедик тудуп чоруңар.
 Чурттуң Камгалал яамызының шылгараңгай кезээ - мото-адыгжы даг бригадазын мында төлээлеп турар силер. Аңаа чоргаарланып, адыңарны төлептиг тудуп чорууруңарны күзедим».  
 Шолбан Кара-оол республиканың өзүп олурар салгалынга, ылаңгыя Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң сургуулдарынга үлегерлиг чижек болурунче байырлыг хуралдың киржикчилерин кыйгырган.  
 Республиканың Баштыңы Тывада бир дугаар албан хүлээлгезин эрттирип келген шериг өг-бүлелерге кайгамчык бойдус чурумалы болгаш ужур-чаңчылдары-биле оларга эргим болгаш чоок апарып, шериглерниң аңгы-аңгы мергежилдерлиг кадайлары республикага ажыктыг болуп, ооң хөгжүлде-сайзыралынга чаа тынышты бээринге идегелин илереткен. Ашактарын эдерип келген херээжен кижилерниң аразында каратеге делегей чемпиону, Россия чемпионаттарының призеру безин барын регионнуң баштыңы демдеглээш, ооң арга-дуржулгазы, билиг-мергежили олимпийжи чемпионнарны белеткээринге дузалап болурун чугаалаан.
  55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригаданың командири, генерал-майор Андрей Хоптяр деткиишкинниң чылыг сөстери болгаш мерген чагыг-сөстери дээш республиканың баштыңынга четтиргенин илереткен: 
 «Бо сценада турарым дээш, чоргаарланып тур мен. Мен база бригаданың шупту хууда составы тоолчургу шериг баштыңы Субедей маадырның, тыва эки турачыларның, Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарының, чурттуң күчүлүг маадыры Сергей Шойгунуң алдар-адын сыкпазывысты аазап тур бис. Тургустунгаш чаа-ла 2 чыл бооп турар бис, ындыг болзажок чурттар аразының «Тайбың хүлээлге» өөредилгелеринге шылгарап, ажык чугаалап болбас нарын даалгаларны күүсеткеш, күрүне шаңналдарынга төлептиг болган шериглер база бар. Чоргаарланыр болгаш чүткүүр чүүлдер бисте бар».  
 Байырлыг хуралда шаңналдарны база тывыскан. Төп шериг округунуң 41-ги ниити шериг армиязының 55115 (даг) шериг кезээниң мото-адыгжы батальонунуң мото-адыгжы ротазының мото-адыгжы взводунуң командириниң оралакчызы Дупчен Дмитрий Дозур-ооловичиге; СибстройКонтакт КХН-ниң бызаңчы-бетончузу Дембирель Эдуард Альбертовичиге; Төп шериг округунуң 41-ги ниити шериг армиязының 55115 (даг) шериг кезээниң материалдыг хандырылга взводунуң чолаачы-заправщиги Никитенко Андрей Николаевичиге чурттар аразының дайынчы өөредилгезинге чедиишкинниг белеткенгеш, идепкейлиг киришкени, шериг кезээниң объектилерин тударынга шалыпкын күш-ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының өөрүп четтириишкинин чарлаан.
 Төп шериг округунуң 41-ги ниити шериг армиязының 55115 (даг) шериг кезээниң автомобиль албанының техниги Монгуш Сылдыс Викторовичиге база Төп шериг округунуң 41-ги ниити шериг армиязының 55115 (даг) шериг кезээниң дайынчы белеткел талазы-биле бригаданың командириниң оралакчызы Кузменков Игорь Анатольевичиге Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктерин тывыскан. 
 СибстройКонтакт КХН-ниң директору Хван Николай Бен Хировичини Россия биле Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның тургустунганының 100 чылдарынга тураскааткан юбилейлиг медаль-биле шаңнаан.  
 Шолбан Кара-оол шериг кезээниң тургузуушкунун эгезинден баштаан, мото-адыгжы (даг) аңгы бригаданың командири, полковник Андрей Шелухинниң адынга өөрүп четтириишкинниң сөстерин илереткеш, «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» медаль-биле шаңнаан.
 Тываның Баштыңы 55-ки мото-адыгжы (даг) бригадазынга Тыва дугайында 55 номну база шериг кезээниң аът азыраар черинге шилиттинген 55 аътты дамчыткан. Шериг албанныглар сөөлгү медээни улуг өөрүшкү-биле хүлээп алган. Байырлыг кезек соонда, киржикчилер Россияда болгаш даштыкыда билдингир артистерниң, бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң белеткээн концертин сонуургап көргеннер.

Возврат к списку