Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызыл шөлге парадты Россия Федерациязының камгалал сайыды, армия генералы Сергей Шойгу хүлээп алган.

Кызыл шөлге парадты Россия Федерациязының камгалал сайыды, армия  генералы Сергей Шойгу хүлээп алган. 20.05.2013
Май 9-та Москва хоорайның Кызыл шөлге Ада-чурттуң Улуг дайынынга тиилелгениң 68 чылынга тураскааткан байырлыг чыскаалынга 11312 шериг албанныг кижилер, 100 ажыг дайынчы техника, 68 ужар-хемелер, вертолеттар киришкен. Күчүлүг Россия күрүнезиниң ыдыктыг байырлалының парадын кургаг чер шериглериниң кол командылакчызы, генерал-полковник Владимир Чиркин командылаарга, Россия Федерациязының камгалал сайыды, армия генералы Сергей Шойгу ону хүлээп алган.

Тываның төлептиг оглу, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россияның Маадыры Сергей Күжүгетовичиниң шериг чыскаалды бир дугаар хүлээп алганы республиканың чурттакчыларынга онзагай болуушкун болуп, оларның сагыш-сеткилин хайныктырып, хей-аъдын улам бедиткен. Май 9-та, тус черниң-биле дүштекиниң 2 шак турда, Кызыл хоорайның Арат шөлүнде тургускан улуг экранга байырлыг чыскаалдың дорт дамчыдылгазын көөр дээш келген кижилерниң арын-шырайында чоргааралдың, хүндүткелдиң хөөннери чуруттунган. Бүдүн 1 шак дургузунда болган дамчыдылга төнген соонда, чамдык кижилерниң үзел-бодалын сонуургап, таныштым.

Георгий Шимит, Каа-Хем суур, пенсионер: «Сергей Шойгу — Тываның ховар дээн оолдарының бирээзи-дир, тыва чоннуң эзири-дир. Аңаа кижи канчап чоргаарланмас боор. Мындыг улуг чурттуң шериг парадын хүлээп турарынга, мен канчаар-даа аажок өөрүп, амырап тур мен. Тыва кижи угундан эрес-дидим, шыдамыккай, дайынчы шинчилиг болгай. Сергей Күжүгетовичиниң дурт-сынын, арын-шырайын көрүңер даан, езулуг-ла генерал, езулуг-ла камгалакчы. Оон ыңай сөстер чугаалаан херээ-даа чок».

Зоя Оспакай, Улуг-Хем кожуун, Эйлиг-Хем суур, кижизидикчи башкы: «Чыл санында Тиилелге хүнүнде найысылал Кызылче чедип кээр мен. Ажы-төлүм-биле кады Арат шөлүнге байырлыг хемчеглерни аажок сонуургап көөр бис. Бо чылын ийи дакпыр солун-дур. Чүге дээрге Россия Федерациязының шериг парадын тыва черниң оглу, Сергей Күжүгетович Шойгу хүлээп алган. Ооң мурнунда байырлыг чыскаалдар эки эртип турган-даа болза, бо удаада черле онзагай шынарлыг болду. Сергей Шойгу төрээн черин база катап алдаржыдып, ооң сүлдезин киискидип, тыва чоннуң тура-соруун быжыктырды. Эр хей-дир, Силер, Сергей Шойгу!».

Чкалов Куулар, Кызыл хоорай, «Чаагайжыдылга» МУБ-туң тракторизи: «Чүү деп чүү дээр ону! Чоргааралдан ыглаксанчыг чүве-дир! Тыва кижиниң оглу бүдүн Россияның шериг парадын хүлээп турарга, сеткил-сагыш ала-чайгаар көдүрлүп, хөрек-чүрек дойлуп кээр-дир. Ындыг чоргааранчыг, эки чүве каяа турар. Сергей Күжүгетовичиге аас-кежикти күзеп, ам-даа ажыл-ишчи бедиктерни чаалап алыр болзун деп йөрээп каар-дыр мен».

Санчай Товуу, Красноярск хоорайның эмчи университединиң студентизи: «Меңээ Сергей Күжүгетович Шойгу дээрге-ле езулуг тыва эр кижиниң мөзү-бүдүжүнүң сыныш чок үлегер-чижээ болур. РФ-тиң ОБЯ сайыды болуп ажылдап турда-ла, ооң ажыл-чорудулгазын сонуургап, аажы-чаңын өөренип көрүп, аңаа дөмейлежиксээр чораан мен. Ам бөгүн тиилелге парадын хүлээп турарын көргеш, Сергей Шойгуга хүндүткелим, чоргааралым улам күштелди. Келир үениң салгалдары, ылаңгыя оолдар, деңнежир маадырлыг бис, а ол дээрге бистиң амыдыралывыска улуг деткимче-дир».

Сайлык Саая, Барыын-Хемчик кожуун, Эрги-Барлык суур: «Тиилелге хүнү эң улуг, кайгамчыктыг, үнелиг байырлалывыс. Бо хүнде бар ак-көк дээривис, амыр-тайбың чуртталгавыс дээш чеже кижи амы-тынындан чарылганыл? Чежемейниң аңгы күрүне турган болза, Ада-чурттуң Улуг дайынынга киржир дээш Тывадан дыка хөй эрес-дидим оолдар, кыстар аъттаныпкан болгай. Оларның хөй кезии ээп келбээн А дириг турган болза, бо болуушкунга дыка чоргаарланыр турган боор оң. Ынчангаш тыва эки турачыларның төрээн черинден укталган Сергей Шойгу тиилелгениң шериг парадын хүлээп турар дээрге чоргааранчыг-даа, ханы ужур-уткалыг-даа. Эр хей, Сергей Шойгу!».

Дорт дамчыдылга төнген-даа болза, Арат шөлүнге чыылган чон таравайн, бот-боттарының аразында бодалдарын солчуп: «Сергей Күжүгетович шыдаар!», «Сергей Шойгу эр хей!» деп чугаалап турдулар. РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгунуң Тиилелгениң парадын бир дугаар хүлээп алганы чүгле Май 9-туң кол болуушкуну эвес, а ооң бичии чуртунуң төөгүзүнге балалбас ис болуп артар дээрзи чугаажок.
Азияна Тау,
"Шын" солун

Возврат к списку