Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сибирьниң федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээзи В.Толоконскийниң байыр чедириишкини

 Сибирьниң федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээзи В.Толоконскийниң байыр чедириишкини 20.05.2013
Эргим өңнүктер!

Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга, тылдың ишчилеринге болгаш бүгү сибирьжилерге Тиилелге хүнү-биле сеткилим ханызындан байыр чедирдим! Частың бо хүннеринде бистиң Төрээн чуртувустуң хосталгазын болгаш хамаарышпас чоруун аар демиселге камгалап алган хостакчы маадырларны алдаржыдып турар бис.

Ада-чурттуң Улуг дайынының фронтуларынга муң-муң сибирьжилер демисешкен, тылга Тиилелгениң чепсээн шуткуп турган. Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың дайынчы маадырлыг чоруктары болгаш эрес-шудургу күш-ажылы бо хүнге чедир патриотизмниң болгаш дидим чоруктуң үлегери болуп турар. Тиилелгени аар өртек-биле чедип алган бис, бистиң ниити хүлээлгевис — төөгүнүң ол арыннарының дугайында ыдыктыг тураскаалды камнаары, фашизмге удур демиселге шиитпирлиг рольду ойнаан бодунуң чурту дээш чоргаар болур чаңчылды аныяк салгалга дамчыдары болур.

Эргим хоочуннар! Силерниң кижи бүрүзүнүң кылганы маадырлыг чоруун үнелээри болдунмас. Тайбың болгаш келир салгалдың чаагай чоруу дээш силерниң аар шылгалдаларның үезинде көргүскен туруштуг болгаш эрес-дидим чорууңар дээш өөрүп четтириишкин бистиң чүректеривисте сиңниккен.

Силерге күзээним быжыг кадыкшылды болгаш аас-кежиин хүлээп ап көрүңер! Силерниң чоок болгаш төрел кижилериңер кадык болгаш аас-кежиктиг болзун, силерге кичээнгейлиг болгаш сагыш човангыр чоруун кезээде көргүзер болзун!

Байырлал-биле! Тиилелге хүнү-биле!

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирьниң федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээзи В.Толоконский

Возврат к списку