Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

БАЙ-ТАЙГАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНГА ГУМАНИТАРЛЫГ АЧЫ-ДУЗАНЫҢ БАШТАЙГЫ КЕЗЭЭН ЧОРУТКАН

БАЙ-ТАЙГАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНГА ГУМАНИТАРЛЫГ АЧЫ-ДУЗАНЫҢ БАШТАЙГЫ КЕЗЭЭН ЧОРУТКАН 28.11.2016
 Тываның Күш-ажыл яамызы Бай-Тайга кожууннуң чурттакчы чонунга ачы-дуза чедирериниң хүлээп алыышкын пунктуларын Кызыл хоорайда организастаан. Республика девискээринге ноябрьның эге хонуктарында чагган улуг харның уржуундан когараан Бай-Тайга кожууннуң чурттакчы чонунга гуманитарлыг ачы-дузаның баштайгы кезээн бо чылдың ноябрь 26-да чоруткан. 
 Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ачы-буянныг дузаны чедирген хамаатыларга болгаш организацияларга четтиргенин илередип, оларның даңзызын парлаан:
  — Березкина Александра Ивановна, Черби суурдан библиотекарь;  
 — Эргеп Чойгана Монгушевна; — Монгуш Мария Владимировна, Черби суурдан депутат; 
  — ХС Куцевалова Екатерина Юрьевна;
  — ХС Герасимов И.А.;
 — «Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг Национал библиотеказы» КБА;
 — Тыва Республиканың Национал банкызы; — Черби суурда «Теремок» уруглар сады;
 — Кызыл кожуунда «Авырга» ЭУСШ НӨ МБА;  
 — Тыва Республиканың Шериг комиссариадының Кызыл кожуунда килдизи;
  — Черби суурда СЦК; — «Кызыл кожууннуң» МР;
 — «Тыва» бойдус парыгы» РКБА;  
 — «Кызыл хоорайның чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төвү» ТР-ниң КБА;
  — «Кызыл кожууннуң чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төвү» ТР-ниң ККА;  
 — ТР-ниң №2 ФҮА кожууннар аразының инспекциязы;  
 — ФККАЭ ККЭ ФКА-ның Кызыл кожуунда филиалы;  
 — Кызыл кожууннуң Эптештирилге суду; 
  — Кызыл кожууннуң Район суду;  
 — Тыва Республиканың Дириг амытаннар объектилерин болгаш сугнуң биологтуг курлавырларын камгалаар комитет; 
 — Тыва Республиканың Культура өнчү-салгалының объектилерин камгалаар албан;
 — Тыва Республиканың Саң-хөө-бюджет хайгааралының албаны;  
 — Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел;
 — Тыва Республиканың Даштыкы-биле экономиктиг харылзаа агентилели;  
 — Тыва Республиканың Саң-хөө яамызы;
  — Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы;  
 — Тыва Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы; 
 — Тыва Республиканың Харылзаа болгаш информатизация яамызы;  
 — Тыва Республиканың Юстиция херектериниң талазы-биле яамы; 
 — Тыва Республиканың Чер болгаш өнчү хамаарылгаларының яамызы; 
 — Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы; 
 — Тыва Республиканың Экономика яамызы; 
 — Тыва Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы;  
 — Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы;  
 — Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы;  
 — Тыва Республиканың Культура яамызы;  
 — Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы база ооң адаанда ведомство албан черлери – бажың-интернаттар. 
 Чамдык организациялар материалдыг дузаламчызын Бай-Тайга кожуунга боттары барып чедирген.  
 Гуманитарлыг ачы-дуза хүлээп алыр пунктулар бирги хереглелдиң аъш-чем аймаан (далган, макарон кылыглары, сахар, крупалар, үс болгаш оон-даа өске), чылыг хептер, хар аштаар дериг-херекселдерни чыып бөлген. 
 Бай-Тайга кожууннуң малчыннарынга ачы-дуза чыылдазының пунктулары бо чылдың ноябрь 12-де дараазында адрестерде ажыттынганын сагындыраал: 
 — Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, бажың 2 – Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы;
  — Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, бажың 35 (Амыдырал-хандырылга бажыңы, кыдыындан кирер) – ТР-ниң Күш-ажыл яамызының Социал хөгжүлде эргелели;  
 — Кызыл хоорай, Дружба кудумчузу, ½ — «Кызыл хоорайның чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төвү» ТР-ниң КБА; 
 — Кызыл кожууннуң Каа-Хем сууру, кожууннуң чагырга чери – «Кызыл кожууннуң чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төвү» ККА. 
 Пунктулар хүннүң-не 9:00 шактан 18:00 шакка чедир ажылдап турар. 
 Тайылбыр алыр телефон: 8 (39422) 2-14-23.

Возврат к списку