Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ЯАМЫЛАР БОЛГАШ ВЕДОМСТВОЛАРНЫҢ КУРЛАВЫРЛАРЫН ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН КОЖУУННАРЫНДА ЧАГГАН ХАРНЫҢ УРЖУКТАРЫН ЧАЙЛАДЫР АЖЫЛДАРЖЕ ХААРА ТУТКАН

ЯАМЫЛАР БОЛГАШ ВЕДОМСТВОЛАРНЫҢ КУРЛАВЫРЛАРЫН ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН КОЖУУННАРЫНДА ЧАГГАН ХАРНЫҢ УРЖУКТАРЫН ЧАЙЛАДЫР АЖЫЛДАРЖЕ ХААРА ТУТКАН 15.11.2016
 Ыраккы малчын турлагларже ачы-буян дузазын, аъш-чем аймаан чедирер ажылдар Тыва Республиканың девискээринде уламчылап турар. 
 Сөөлгү үш хонукта Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар агентилелиниң камгалакчылары Санчыы-Бут, Чазы-Баары, Узун-Кара, Өртең-Өдек, Хаялыг-Даг база Талдыг-Адыр деп черлерде малчын турлагларже чедер оруктарны хол-биле аштап, арыглааннар. Кыштагларда мал чеми колдуунда бар, боттарының күжү-биле кажаа-хораазын аштап, септелгезин кылып турар болган. Камгалакчылар малчыннарга аъш-чемни, чылыг хептерни болгаш хол-хаптарны чедирген. 
 Кызыл-Даг сумузунуң эң ырак чери - Үзүк-Кырыда 69 харлыг Чечекмаа Успун бодунуң кыштаанда 919 баш шээр, 9 баш бода малын тудуп турар. Камгалакчыларның күжү-биле Кызыл-Даг сумузунуң Саамчыыр-Ужу деп черде кыштагже малчынны малы-биле кады көжүрген.  
 Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының даалгазы езугаар, республиканың эмнелге албан черлериниң Кызылдан эмчилер бригадазы Бай-Тайга кожуунда ажылдап турар. Кожуун девискээринге ажылдап турган бирги бригаданы эмчилерниң ийиги бөлүү солаан. Ол-ла черлерде Барыын-Хемчик кожууннуң дүрген эмчи дуза бригадазы база ажылдап турар. Кара-Хөл суурга чедир оруктуң харын аштаан, эм-таң четчир, ындыг-ла улуг бергедээшкиннер амдыызында чок. 
 Тываның Орук-транспорт яамызы малчын турлагларже оруктарны аштаарынче «Восток» КХН орук организациязынга хамааржыр Т-170 бульдозерни хаара туткан. Регионга хамааржыр азы кожуун чергелиг «Кара-Хөл суурже чедер орук» (0-000 км – 73-000 км) аштаттынган. Оруктуң 0-000 км – 50-000 км-ин алгыдып, кыдыгларын тырттарында 1 автогрейдер, 1 бульдозерде 3 кижи ажылдап турар.  
 Бай-Тайга кожуунда агаар-бойдустуң таарымча чок байдалындан тургустунган уржуктарны чайладырынга дуза кадарынче хаара туттунган волонтерларны «Кызыл – Ак-Довурак - Тээли» автомобиль оруунга дажыыры-биле 40 олуттуг Гранберд маркалыг автобусту сайгарлыкчы кижиден хөлезилээн.
  Ноябрьның 9-тан 11-ге чедир Агентилелдиң болгаш республика төвүнүң 10 ажылдакчызы Бай-Тайга, Барыын-Хемчик база Сүт-Хөл кожууннарга сургакчылаан. Бай-Тайга кожуунга сургакчылаашкын үезинде, ук кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнүң ажылдакчылары-биле демнежип, хар аштаар ажылдарга дузалашканнар.

Возврат к списку