Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның суурларында амгы үениң футбол шөлдерин ажыглалда киирип турар

Тываның суурларында амгы үениң футбол шөлдерин ажыглалда киирип турар 25.07.2016
 Тываның барыын чүгүнде эң улуг болгаш чедери ырак суурларның бирээзи – Тээли бодунуң 80 харлаан юбилейинде кылымал шывыглыг футбол шөлүн байырлыг байдалда ажыткан.
  Тус черниң улуг-бичии чурттакчылары, хоочуннар, малчыннар, муниципалдыг коллективтерниң эң-не шылгараңайлары байырлыг хемчегге чыглып келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күш-ажылга шылгараан бай-тайгажыларга күрүне шаңналдарын тывыскан.  
 Ол-ла хүн Кызыл-Даг суурже баар орукта Хемчик хемни кежир көвүрүг тудуун, Тээли биле Бай-Тал аразында оруктуң байдалын хынаан. Улаштыр Бай-Тайга кожууннуң төөгүзүнде онзагай болуушкун – чаа футбол шөлүнүң ажыдыышкыны-биле чыылганнарга байырны чедирген. 
  Бай-тайгажыларның кызымаккай күш-ажылын база катап көргеш, сеткили өөрээнин илереткен. Орук тудуунга ажыглаар техниканы база машина-трактор станциязын тургузуп, ону чөптүг ажыглап турары дээш мактаан. Ам улуглар-даа, бичиилер-даа кезээде чаа ажыттанган шөлге ойнап турарын күзээн. 
  Спортчу инфаструктураны хөгжүдүп, ынаар кичээнгейи углаанының түңнелинде, сөөлгү үеде тыва оолдар футболга бүгү российжи маргылдааларга эки түңнелдерлиг ойнаан. Республиканың кожуун, суурларында уругларга богаш улуг кижилерге чаа спортчу шөлдерни, спортчу комплекстерни тудары уламчылавышаан. Кыска хуусаа дургузунда Кызылда, Ак-Довуракта, Шагаан-Арыгда, Чадаанада, Каа-Хем база Тээли суурларда кылымал сигенниг футбол шөлдерин ажыткан. Удавас Эрзин суурга шак-ла ындыг шөлдү тудар. 
 Кызылда Советтиг Тываның 5 чылы стадионну эде чаарткан, Ак-Чыраа ортумак школазында, Кызылдың № 8 школазында спорт залдарын, Шагаан-Арыгда болгаш Кызылда эштир бассейннерни ажыглалда киирген. Бай-Хаак суурда спортчу төптү туткан. Тываның найысылалында улуг спортчу объектилер - Субедей, Иван Ярыгин аттыг спорт комплекстери, Чадаанада күш-культура комплекизи чедиишкинниг ажылдап турар. Сарыг-Септе чаа спорт комплекизин, Ак-Довуракта бассейнни удавас ажыдар.
 Республиканың чурттакчы чонунуң 30 хуузу күш-культура болгаш спортта доктаамал хаара туттунган. Эрткен чылдарда ол көргүзүг 25,5 хуу турган. Өөреникчилерниң 48 хуузу спортчу бөлгүмде белеткелдерни эртип турар. Элээдилер ортузунда кем-херек үүлгедиишкинин эвээжедиринге күш-культура болгаш спорт улуг рольду ойнап турарын айтып болур.  
 2016 чылда, республика төөгүзүнде бир-ле дугаар, Кызылдың школа интернадының командазы Сочи хоорайга эрткен бүгү-российжи маргылдаага ийиги черни төлептии-биле ээлээн. 
 Республикага күш-культураны болгаш спортту хөгжүдер дээн регион удуртукчузу Шолбан Кара-оолдуң политиказы чедиишкинниг боттанып турарының херечизи ол. Тываның Баштыңының эгелээшкини, Россияның Президентизи В.В. Путинниң, Россияның Чазааның даргазы Д.А. Медведевтиң улуг деткимчези-биле, сөөлгү чылдарда республикада спорт бурунгаар херии базымны кылган.

Возврат к списку