Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» уксаажыдылга ажыл-агыйы мал чеминиң белеткелинче кирген, садар дүктү белеткеп эгелээн

Тывада Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» уксаажыдылга ажыл-агыйы мал чеминиң белеткелинче кирген, садар дүктү белеткеп эгелээн 28.07.2016
 Тываның бир улуг көдээ ажыл-агыйында бо чай элээн чымыштыг. «Бай-Хөл» көдээ ажыл-агый кооперативи одар солуп, хоюн кыргып, дүк чыырындан аңгыда, ажыл-агый-биле чарган керээ езугаар, «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге бээр хойлар шилилгезин база чорудуп турар. Бо хонуктарда Каа-Хем кожуундан, Эрзинниң Эрзин, Качык, Бай-Даг, Нарын, Сылдыс, Мөрен суурларындан 7 аныяк малчынга 200 баш дөтпе хойларны дамчыткан.
 Ажыл-агыйда ам-даа 25 муң баш шээр мал бар. Чыл саныда 26-27 тонна дүктү кыргып, чыыр планныг. Ынчангаш бо хонуктарда малчыннар коданындан кыргаан дүктү чыып, ону садып-саарарынга белеткээр ажылдар чоруп турар. Ажыл-агыйның ажылчыннары дүктү шынар аайы-биле аңгылап, ону тускай шоодайларга суккаш, тырый бастыргаш, бүдүрүкчүнүң адын, дүктүң шынарын айыткан бижикти салыр. 1-ги класстың дүгүнүң өртээ эң аар, а өңнүг дүктү сорттавас. 
  «Бай-Хөл» КБК-ның директору Эртине Манзай, шынарлыг дүктү Черногорскиниң фабриказындан элээн аар өртекке садып ап турар, Нижнегородскиниң дүктен кылыглар фабриказы-биле кады ажылдап турарын чугаалаан. Дүктү 8-тен 18 рубльге хүлээп алыр, бир эвес ону аштап-чуггаш садар болза, ооң өртээ ийи катап улгады бээрин, директор тайылбырлаан.  
 Республикада дүктүң баштайгы болбаазырадылга бүдүрүлгезин тургузар план бар. Ындыг болзажок, малчыннар дүгүн Тывадан үндүр садып, шоолуг-ла орулга албан турар. Оон аңгыда Эрзинде алгы-хөмден база дүктен кылыглар бүдүрүлгези, ол ышкаш Тес-Хемде кидис бүдүрер цех дыка эвээш хемчээлдиг чиг-эт хүлээп алыры, уксаалыг ажыл-агыйның хереглелинге дүүшпес. 
 «Бай-Хөл» КБК хуу кижилерден: муң малдыг малчыннардан, улуг эвес тараачын-арат ажыл-агыйларындан дүктү хүлээп, туда акша, мал чеми база тудуг материалдары-биле санажып турары эки.  
 Бо хүнде ажыл-агый чугула кампания – мал чеминиң белеткелинче кирген. Мал чемин хөйү-биле курлавырла алза, кыш хүр эртер дээрзин удуртукчу билир. Ынчангаш Тываның көдээ ажыл-агыйының айтып бергени Өвүрнүң суггаттыг черлеринче сиген бригадалары аъттанган, оон Тес-Хемниң, Эрзинниң шөлдеринде сигенни кезип эгелээр.
 Бо чылын 1000 тонна сиген кезер планныг. Ооң кырынга немей 300 тонна мал чемин республиканың ажыл-агыйларындан база соңгаардан садып алыр бодалдыг. Эрткен чылын 690 тонна мал чеми белеткээр планын 800 тонна чедир күүсеткен. Хар улуг кыш болганындан, малының чемин төндүр чараан, бир эвес республика чазаа дуза чедирбээн болза, байдал нарыыдаар турган.
 Саян артындан эккелген сиген малга шоолуг эвес, аңаа чаңчыктырып өөредир. Шуут чоктан, ол-даа болза дузалыг деп, Эртине Манзайның бодалы ол. Ынчангаш уксаажыдылга ажыл-агыйының ажылчыннары бо кышты хүр ажары-биле, мал чемин четчир кылдыр белеп алыр сорулганы мурнунда салган.

Возврат к списку