Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күрүне Думазының депутадының мандады дээш Тывада юрист, албан хаакчы, пенсионерлер, ажыл чок, сенатор, спортчу база чолаачы демисежир

Күрүне Думазының депутадының мандады дээш Тывада  юрист, албан хаакчы, пенсионерлер, ажыл чок, сенатор, спортчу база чолаачы демисежир 27.07.2016
 Күрүне Думазының депутадынче кандидаттар кылдыр Тываның чаңгыс мандаттыг № 32 округ талазы-биле 8 кижи июль 26-га чедир билдириишкинни киирген. 
 Оларның аразындан чүгле чаңгыс – Санкт-Петербург база Ленинград облазының Арбитраж судунуң судьязының дузалакчызы, бодун боду депшиткен Тимур Найданның соңгулдаларга киржири айтырыг адаанда. Ол, партиялардан депшиткен өске кордакчылар ышкаш, хоойлу езугаар кандидат кылдыр бүрүткедирде, ону деткээн 5 муң ажыг соңгукчуларның холунуң үжүүн август 3-ке чедир чыыр ужурлуг. Амдыызында ындыг даңзыны Найдан дужааваанын Тываның Соңгулда комиссиязы дыңнаткан. 
  Соңгулда комиссиязы арткан кордакчыларның дужааган документилерин хынаарын доозуп турар. Комиссияның секретары Мерген Самбала, соңгулдаларже олар шупту эрте бээрин чугаалаан. Кымнарыл ол дээрге, Улуг-Хем кожуун чагыргазының даргазы Мерген Анай-оол (РФКП), пенсионерлер Айбек Маады («Россияның коммунистери») база Валерий Салчак («Яблоко»), ажыл чок Монгул-оол Монгуш (Чоннуң хосталга партиязы), Тывадан экс-сенатор Мерген Ооржак («Чаңгыс демниг Россия»), Республиканың уругларның спорт школазының директорунуң оралакчызы Владимир Серен-Хуурак («Чөптүг Россия») база чолаачы Игорь Френт-тир (РЛДП). 
 Тываның Баштыңының хуусаа бетинде соңгулдаларынче кандидаттарның даңзызында өскерилгелер база болган. Чоннуң хосталга партиязындан үдүп үндүрген, сайгарлыкчы Роман Монгуш соңгулдаларга киржиринден ойталаан. Бодунуң кандидатуразын уштур дугайында ооң билдириишкинин республиканың соңгулда комиссиязы эрткен неделяда хүлээп алган. 
  Ооң соон дарый, губернатор соңгулдаларынче база бир кандидат – ЧЕСТНО партиядан идип үндүрген, Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак база ойталаан.
  Тываның Баштыңы албан дужаалче кордакчыларның саны 8 турганындан 6-да келгени ол. Оларга, чазактың амгы даргазы Шолбан Кара-оол («Чаңгыс демниг Россия»), пенсионер Сергей Салчак (РФКП), ТР-ниң Дээди Хуралының ажыл-агый килдизиниң эргелекчизи Владимир Бичи-оол («Чөптүг Россия»), Москвада клиниканың травматолог-ортопед эмчизи Вячеслав Ондар (Пенсионерлерниң шынчы чорук дээш партиязы), Инвестицияларны хаара тудар талазы-биле агентилелдиң директору Даваа-Церин Иргит («Россия патриоттары») база чолаачы Игорь Френт (РЛДП) хамааржыр. 
 Бо үеге дээр оларның чаңгызы-даа, соңгулдаларга киржир эргени берген, кандидатты бүрүткээн дугайында шынзыдылганы албаан. Оларның кижи бүрүзү бодун деткээн, эвээш дизе-ле 135 муниципалдыг депутаттың нотариска бүзүреттирген холунуң үжүүн Тываның соңгулда комиссиязынга август 3-ке чедир дужааган соонда, шынзыдылганы тыпсыр. Бүрүткедирде оон өске негелделерге – хуусаадан эрте губернатор соңгулдаларынга киржир республика баштыңынче кандидат Тывадан Федерация Чөвүлелинге кежигүн олутче үш кандидатураны база илередир ужурлуг.

Возврат к списку