Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: Тывага уруглар садтарының тудуун ам-даа уламчылаар

Шолбан Кара-оол: Тывага уруглар садтарының тудуун ам-даа уламчылаар  13.07.2016
 Каа-Хем кожууннуң Кундустуг суурда чаа уруглар садында тудуг ажылдары дооступ турар. Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Шолбан Кара-оол ында тудуг ажылдарының шынарлыын бодунуң блогунда бижээн: 
 «Кундустуг суурда чаа уруглар сады Тывада эң-не чараш садтарның бирээзи болур! Эрги садикке чүгле 35 уруг турган болза, чаа садикке 160 уругну хүлээп алыр. Тудуг ам адакталган! Эки кылган ажылды көөрге безин чараш! Республикада назы четпээн уругларга 7 албан черлерин куруг черден тудуп доостувус. Ооң-биле ара соксавас бис!»
 Чүгле 35 уруг хүлээп алыр садиктиг турган суурда, ам-даа 230 уруг чаа уруглар садының ажыттынарын четтикпейн манап турар. Кундустуг суурнуң төвүнде туттунуп турар уруглар садын Кызылдан хөй санныг хыналда комиссиялары көргеш, көдээ чаштарга сеткилинден адааргааннар: улуг эвес, шак ындыг, бүгү талазы-биле таарымчалыг уруглар сады ховар таварышкылаар.
  Комиссияның шиитпири езугаар 8 аңгы бөлүкке 160 чаштарны хүлээп алыр. Эрги уруглар садынга 4 кижизидикчи башкы ажылдап турар болза, чаа черге 16 кижи ажылдаар. Уруглар садының эргелекчизи Айдын Оссурчанның чугаазы-биле алырга, дээди эртемниг башкыларны чыгган, оон аңгыда логопед, психолог, хөгжүм удуртукчузу, спортчу программа база ЧАА башкызы база уругларны белеткээр.
 Чаа садикте уран чүүл база спорт залдарын тускайлааны таарымчалыг. Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызында чаштарны өөредип кижизидер чаа өөредилге программазы экспертизаны эртип турар. 
 Чугула нормативтиг эрге-хоойлу документациязы, чөпшээрелдер, ылаңгыя санитарлыг хайгааралдың негелделеринге уруглар садының дүгжүп турарының дугайында лицензия долдурдунган. База ол ышкаш малчыннарның ажы-төлүнге хонар бөлүктү тургузарының аргазын көрүп турар – ону үе көргүзер. 
 Ажыглалга кирер чаа садигинге хей-аът кирген башкылар дыка солун бодалдарлыг, ону ам чүгле амыдыралга боттандырары арткан. Тудугнуң проравы Салим Салчак уруглар албан черинде шупту таарымчалыг байдалдар барын сонуургаткан: аъш-чем продуктуларының аңгы складтары, фрукт, ногаа, эът, балыктан чемнер кылыр өрээлдер, изиг чем цеги, чем үлээр аңгы чер. Ажылдакчыларга дыштаныр, душтарлыг өрээл база бар. Иштики ажылдар доозулган, ам даштыкы: уруглар шөлдерин кылыр, брусчатканы чадар, ногаажыдылганы чорудар ажылдарда хаара туттунган. Бо чоокку хүннерде мебель аймаан, соодар база чем кылыр дериг-херекселдерни, спортчу дериглер дээш, сметада көрдүнген өске-даа чүүлдерни эккээрин тудугжулар манап турар. Август төнчүзүнде уруглар сады ажылдап эгелээр ужурлуг.  
 Суурнуң уругларынга мындыг онза белек дээш, Шолбан Кара-оол баштаан республиканың чазаанга өөрүп четтиргенин, суур чонунуң мурнундан Айдын Оссурчан илереткен.
 Чаа уруглар сады – Кундустугнуң чурттакчыларынга өөрүшкүлүг чаңгыс эвес болуушкун. «Спортту – бажыңнар чоогунче!» губернатор төлевилели-биле назы четпээн уруглар ойнаар шөлдү тутканы - ажы-төлүн ойнаткан ада-иелерге өөрүшкүнү болдурган. Каа-Хем кожуунда губернатор төлевилели-биле уруглар ойнаар 27 шөлчүгештерни, аныяктарга 17 спортчу шөлдерни туткан. 
 Сөөлгү үш чылда 7: Кызыл хоорайда 280 олуттуг «Золотой ключик» (2013ч.), Шагаан-Арыг хоорайда (2014), Сарыг-Септе (2014), Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда (2015), Каа-Хем суурнуң Радиостанция кудумчузунда (2015), Кызыл хоорайның Калинин кудумчузунда (2015), Кызыл хоорайның «6А» микрайонунда (2016) чаа уруглар садтарын тутканын сагындыраал. 
 Эрзинде 110 (2014), Бүрен-Хемде 110 (2014), Чадаанада 60 олуттуг (2015) уруглар садын эде чаарткан. 
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга малчыннарның дилээ-биле, Шекпээр суурда хондур турар уруглар садын ажыткан. 
  2016 чылдың төнчүзүнге чедир ам-даа 3 чаа:  
 - Кызылдың «6А» микрайонунда 280 олуттуг; 
 - Кундустугда 140 олуттуг; 
 - солагай талакы дачаларга 160 олуттуг садиктерни ажыдар.

Возврат к списку