Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестри Лобез хоорайга (Польша) үрер хөгжүм оркестрлери база биг-бэндлерниң ХХ бүгү-делегей фестивалынга тиилээн

Тываның Чазааның Үрер хөгжүм оркестри Лобез хоорайга (Польша) үрер хөгжүм оркестрлери база биг-бэндлерниң ХХ бүгү-делегей фестивалынга тиилээн 11.07.2016
 Тыва оркестр бүгү-делегей фестивалындан Дээди шаңнал биле үш премияны эккелген. 
  2016 чылдың июль 1-3 хүннеринде поляк Лобез хоорайга ХХ бүгү-делегей фестивалында үрер хөгжүмнүң, хөгжүмчүлерниң конкурузу база эртем-практиктиг конференция болуп эрткен. Фестивальга Беларуссия, Сербия, Германия, Польша, Литва база Россиядан 6 коллектив киришкен, Тыва Республиканың Чазааның Үрер хөгжүм оркестри Россияны бедик деңнелге төлээлээн. 
 Бүдүн чыл дургузунда фестивальга белеткенген тыва хөгжүмчүлер фестивальче Чазак баштыңы Шолбан Кара-оолдуң база Тываның Культура яамызының деткимчези-биле аъттанган. Лобезке чүгле Тывада эвес, а даштыкы чурттарда көрүкчүлерниң сонуургалын чаалап алган аъттыг көргүзүг дээш, элээн каш номерлерни бараалгаткан. Үш аңгы хүннерде эрткен конкурс программаларынга тыва оркестр киришкеш, «Марштап чоруур оркестрлер», «Плац-чыскаал», «Сценада концерт» номинацияларга бирги черлерни ээлээн.  
 Үрер хөгжүм оркестрлериниң база биг-бендилерниң ХХ юбилейлиг бүгү-делегей фестивалының хемчеглер жюризиниң албан езунунуң резюмезинде, киржикчи шупту коллективтер бедик мергежилди көргүзүп, хөгжүм байырлалын сөңнээн деп айыткан. Делегей класстыг күүселдеге чаңчыга берген көрүкчүлер база профессорлар, докторлар биле эртем магистрлери кирген шыңгыы жюри оркестрлерниң хөй талалыг репертуарларын база аңгы-аңгы аян-хевирлерин кайгап ханмаан. Оркестрлерниң плац-чыскаалы европейжи бедик деңнелдиг хемчег болганын база демдеглээн. Делегей чергелиг эртем конференциязы биле хөгжүмчүлер конкурузу фестивальга немелде угланыышкынны берген.  
 Тыва үрер хөгжүм оркестри аъттыг көргүзүгнү бараалгадыр бачым белеткелдиң ужун, сөөлгү ийи хемчегге киржип четтикпээн. Поляк фермерлерден эккелген аъттар-биле ийи хүн иштинде белеткенгеш, чүгле тыва оркестр ынчалдыр аъттыг оюнну сонуургаткан.
 «Тыва Республиканың Чазааның Үрер хөгжүм оркестриниң аъттыг көргүзүүнде колдуунда 25 хире кижи киржип турар, бо удаада Лобезке ойнаар оюнувуска чүгле сес аътты фестивальче эккелген. Үе кызыы болза-даа, оолдар салдынган сорулганы күүсеткен. Аъттар-биле чүгле 8 кижи ойназа-даа болза, арткан хөгжүмчүлер артынга туруп алгаш, үдээннер. Стадионга аъттыг оркестр ойнап эгелээрге, көрүкчүлерниң сонуургаанын сөстер-биле дамчыдары болдунмас – шуут-ла кайгап ханмааннар» - деп, оркестрниң директору Артыш Ойпулаа сонуургаткан. 
 Фестивальдың жюри даргазы, профессор Богдан Матлавский (Matławski) мону демдеглээн: дыка хөй оркестрлерде аныяк, харын-даа элээди хөгжүмчүлер ойнап, чаңгыстың күүселдезин бедик деңнелге күүседип турары - ол чурттарда үрер хөгжүм ам-даа бурунгаар сайзыраарын бадыткап турар. Тыва Республикадан оркестрни чалааны фестивальдың көрүкчүлеринге база өске-даа хөгжүмчүлерге уттундурбас сактыышкынны арттырып, үрер хөгжүмде онзагай угланыышкынның чаа арга-дуржулгазын берген. Оон аңгыда тыва оркестрниң буддийжи бурганнарның овур-хевири-биле театржыткан «Цам» самын көргүскени көрүкчүлерниң сонуургалын болдурган.
 Бистиң хөгжүмчүлеривис Польшадан чүгле шаңналдарлыг эвес, а Польша, Германия, Сербия база Белоруссияның төлээлери-биле ажыл-агыйжы хөй санныг керээлерлиг ээп чанып келгенин Тыва Республиканың Чазааның Үрер хөгжүм оркестриниң уран чүүл удуртукчузу Тимур Дулуш чугаалаан. Ылаңгыя Тывадан үрер хөгжүм күүседикчилерин, уругларны европейжи сценаларга ойнадырының, хөгжүмчүлерниң профессионал өөредилгезиниң дугайында чугааны чоруткан. 
 Лобез хоорайга (Польша) эрткен үрер хөгжүм оркестрлери база биг-бэндлерниң бүгү-делегей фестивалының организаторлары тыва хөгжүмчүлер-биле кады ажылдажылганы дораан эгелээрин шиитпирлээн: Польшадан аалчылар бистиң хөгжүмчүлеривистиң ажыл-амыдыралы-биле таныжары-биле Тываның эң-не билдингир хөгжүм шуулганы – дириг хөгжүм болгаш чүдүлгениң «Үстүү-Хүрээ» фестивалынга келирлер.

Возврат к списку