Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: Күрүне Думазынга Тывадан үш депутаттыг болур арга бисте бар

Шолбан Кара-оол: Күрүне Думазынга Тывадан үш депутаттыг болур арга бисте бар 28.06.2016
 «Чаңгыс демниг Россия» партияның ХV съездизинде, сентябрь 18-те Күрүне Думазының депутадын соңгуур соңгулдаларга киржир партиядан кандидаттарның даңзызын бадылаан. 
 «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди чөвүлелиниң кежигүнү, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип турар Шолбан Кара-оол съездиниң ажылының түңнелдерин тайылбырлаан: 
 "Башкарыкчы партия – «Чаңгыс демниг Россиядан» Күрүне Думазынга Тывадан үш депутаттыг болур арга бисте бүрүн бар. Ооң мурнунда ындыг шиитпир турбаан. Меңээ, губернатор кижиге, Күрүне Думазының депутады деткикчилерлиг болуру чугула. Чижээ, бо чазын, Россияның Кадык камгалал яамызы терапия корпузунуң тудуун доозарынга акша-хөреңгини аңгылап бээринден ойталаза-даа, «Чаңгыс демниг Россия» фракциязы бисти деткээн болгай. Бо чылын 444 млн. рубль акшаны алыр бис. Ынчангаш «Чаңгыс демниг Россияга» Тываның талалакчылары хөй болза эки. Чугаа ооң дугайында чоруп турар. 
  Тывадан Лариса Кужугетовна Шойгуну депшидер деп шиитпирни съезд хүлээп алган. Бистиң даңзыда эң-не ынаныштыг кандидадывыс ол. «Чаңгыс демниг Россия» партияның төп күүсекчи комитединиң удуртукчузунуң бирги оралакчызы Мазуревский Константин Сергеевичиде Тыва Республикадан Күрүне Думазының депутады болур аргалары хөй. Бистен ам база бир кандидат үнзүн дээш кызыттым. Съезд ону деткиди. Ынчап кээрге, сенатор Мерген Дадар-оолович Ооржак чаңгыс мандаттыг округ талазы-биле Күрүне Думазынче «Чаңгыс демниг Россиядан» кандидат кылдыр үнген. 
 Константин Сергеевич Мазуревский Тывага юстиция херектериниң сайыды бооп ажылдап тургаш, өг-бүле байдалы-биле Москваже чоруткаш, партияның ТСК удуртукчуларының бирээзи болган. Ооң арга-шыдалын дыка эки билир мен. Ол регионнуң иштики байдалын база эки билир кижи. 
 Мерген Дадар-оолович Ооржак – Барыын-Хемчик чурттуг, аныяк, бурунгаар көрүштүг удуртукчу. Курьерден күш-ажыл сайыдынга чедир ажылчын орукту эрткен. 
 Лариса Кужугетовна Шойгу – республиканың кызы, идегелдиг эш. Ажыы-биле чугаалаарга, төрээн Тывавыстың эң кол сонуургалдарын бурунгаар идеринге Шойгу деп фамилия улуг идиглиг. Бистиң регионну деткииринче угланган чаңгыс демниг командалыг болуру дыка чугула.  
 Владимир Владимирович Путин бистиң чуртту кадагалаар, ниитилелди каттыштырар дээш «Чаңгыс демниг Россия» партиязын тургускан. Партия ол сорулганы чедиишкинниг боттандырган. Владимир Путин «Чаңгыс демниг Россияның» үндезилекчизи база ооң ады-биле партийжи программаларны боттандырып турары – төөгүлүг барымдаа-дыр. Ынчангаш ол күчүлүг күшке даяныр херек. Бистиң регионга федералдыг деткимче дыка херек. Соңгукчувус мерген болуп, бисти деткиирин билир мен. Аңаа бүзүрээр-даа мен».

Возврат к списку