Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Каа-Хем суурнуң чагыргазы боттарының акша-хөреңгизи-биле «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң киржикчилериниң санын көвүдедир сорулгалыг

Каа-Хем суурнуң чагыргазы боттарының акша-хөреңгизи-биле «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң киржикчилериниң санын көвүдедир сорулгалыг 08.02.2016
 Барык-ла 19 муң чурттакчылыг Каа-Хем сууру улуг дээн черлерниң бирээзинге хамааржыр. Хоорай хевирлиг суурда 10 муң баш шээр мал, 2,5 муң баш бода малды чурттакчылар тудуп турар. Чаа губернатор төлевилелиниң дугайын чон өөрүшкү-биле уткуп алган. 
 Хөй уруглуг болгаш социал камгалал чок 468 өг-бүлениң аразындан Каа-Хем суурнуң чагыргазы «Инек — чемгерикчи малым» төлевилелге киржири-биле 18 өг-бүлени шилип алган.
 Кандидатура бүрүзүн суурнуң Хөй-ниити чөвүлелиниң калбак хуралынга сайгарган. Ол шилилгени кылыры бөдүүн эвес болган деп, суур чагыргазының даргазы Юрий Ананьин дыңнаткан: «Өг-бүле бүрүзүнге чедерин, оларның кандыг аргаларлыын, күзелин билип алырын оралдашкан бис. Ооң түңнелинде ниити даңзыдан хөй уруглуг, эвээш орулгалыг 18 өг-бүлени шилип алдывыс, ол дээрге 5-тен эвээш эвес ажы-төлдүг, ада-иелери ажылдаар, боттарының амыдыралын экижидер күзелдиг кижилер-дир. Кажаа-хораа тудуп алыр аргазы бар бе дээш, оларның кодан-девискээрин база көрдүвүс. Эң кол чүүл—оларның мал-маган азыраар күзелиниң барын барымдаалаан бис». 
 Сайгарылганың түңнелинде 3 өг-бүле төлевилелдиң киржикчилери болганнар, артканнарын оочурга тургускан. Бызаалыг инек алырын күзээр кижилер хөй болган. Ынчангаш немей 2 кижини суур чагыргазының акша-хөреңгизиниң күсели-биле киириштирер деп шиитпирлээн. 
 Төлевилелге киржирин кордаан өг-бүлелерниң бирээзи Амира болгаш Саян Ламажаалар болган. Олар 4 уруглуг, эң улуу 9 харлыг. Ламажаалар губернатор төлевилелиниң дугайында Интернеттен номчааш-ла, суур чагыргазынче чорупканнар. Аңаа киржир аргазы бар боорга, документилерин чыып эгелээннер. Кажан оларның дилээн хандырган деп медээ дыңнааш, өөрээнин чүге деңнээр: «Мал тудар күзелдиг чораан бис. Ылаңгыя өөм ээзиниң күзели улуг турган, ол өскүс болгаш мал азырап турган төрелдериниң аразынга өскен. Ам уругларывыс база мал азырап өөренирлер» — деп, Амира чугаалап турган. 
 Инек кажаазы тудар черни өгнүң эр ээзи шилип алган. Тудуг ажылы аңаа таныш, ол чунар-бажыңын боду тудуп алган. Мал чемин тывары берге эвес, оларның бажыңы Хербис дааның эдээнде, сигенни ол черден чежени-даа кезип ап болур. 
  Алена, Сергей Симоновтар база боттарының коданынга кажаа тудар черни шилип алганнар. Олар 1,5 хардан 13 харга чедир 5 кыс уруглуг. «Олар инекти Сизимде кырган-авазының аалынга көргеннер, бистиң өг-бүлевисти деткип, инек бээр дээн дээрге, олар дыка өөрээннер» — деп, Алена Симонова чугаалаан. 
 Суму чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Ульяна Надылдың чугазы-биле алырга, шилилгени шыңгыы чоруткан. Каа-Хем суму чагыргазында Хөй-ниити чөвүлелиниң хуралынга «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге кажаалар тударынга дуза кадар шиитпирни хүлээп алган. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге тудуг материалдарын эки тура-биле бээр сайгарлыкчылар база бар. А тудуг ажылдарын өг-бүлелер боттары кылыр апаар. Төлевилелдиң бир негелдези - малды көдээже чорутпайн, боттары азыраар ужурлуг.

Возврат к списку