Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика девискээринде сооктуң күштелип турары-биле чергелештир ЧЭК-тиң болгаш ЧКА-ның бүдүрүлгелери онза контрольда алдынган

Республика девискээринде сооктуң күштелип турары-биле чергелештир ЧЭК-тиң болгаш ЧКА-ның бүдүрүлгелери онза контрольда алдынган 01.02.2016
 Ол бүдүрүлгелерниң үзүк-соксаал чок ажылдаарын хандырарын Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазак Даргазының бирги оралакчызы Владимир Фалалеевке, одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оолга дааскан. 
 Январь 29-туң байдалы-биле алырга, республиканың улуг болгаш биче котельнаяларында, Кызыл ЧЭТ-те одаар чүүлдүң нормалаан курлавыры тургус­тунган, хөмүр-дашты доктаамал чедирип турар. 13 дизель электри станцияларының Тываның ырак-узак черлеринде чонну чырык-биле хандырып турар 7 станциязында одаар чүүлдү бо чылдың апрельге чедер кылдыр курлавырлаан. Арткан алдызынче хөмүр-даштың негеттинип келгенин болгаш шыгжап кадагалаар аргазын барымдаалап чедирип турар.
  Тываның чылыг болгаш энергетика яамызы чылыг энергиязының улуг дөстеринде хөмүр-даш курлавырынга болгаш чарыгдалдарынга хүн бүрүнүң медээлерин чыып, мониторингини кылып турар. ЧЭК биле ЧКА-ның бүдүрүлгелеринде ажылдакчылар хереглекчилерни чылыг хандырылгазы-биле үзүткел чок хандырарынга дежурствону тургускан. Чуртталга-хандырылга объектилеринде кезээде белен чоруктуң чурумун киирген, чылыг дериг-херекселиниң ажылынга контрольду кылып турар. Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында амыдырал-хандыралга объектилери ындыг-ла улуг үрелиишкиннер чок ажылдаан, котельная, чырык четкизиниң комплекизинге болгулаан бичии үрелиишкиннерни үезинде чайлаткан. 
  «Тываэнергода» ажылдакчыларның ниити саны 270 кижи чедип турар. 30 ажыг бригада 4 участоктарга (төп, барыын, чөөн, мурнуу) ажылдаарынга белен чоруктуң байдалында. Ооң иштинде үрелиишкин болу берзе ону чайладыр тускайжыттынган ийи бригаданы тургускан, олар эргежок чугула техника, дериг-херексели-биле хандыртынган, ол ышкаш бирээзи-ле 100 кВт күчүлүг көжүп чоруур дизельдиг 7 электри станциялары база бар. 
 2015-2016 чылдарның одалга сезонун чогумчалыг эрттирер талазы-биле хемчеглерни неделя санында Тываның Чазааның оперативтиг штавынга сайгарып турар, ону Чазак Даргазының бирги оралакчызы Владимир Фалалеев удурткан. 
 Чылыг-энергетика яамызының медээзи-биле алырга, Тывада 4 улуг котельнаялар (Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Хову-Аксы, Чаа-Хөл), Кызыл хоорайда 1 ЧЭТ, ЧКА база социал адырның 311 котельнаялары чылыг хандырылгазын берип турар.

Возврат к списку