Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның аныяктары «Чемгерикчи инек малывыс» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге кажаалар тударынга дузалажыр

Тываның аныяктары «Чемгерикчи инек малывыс» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге кажаалар тударынга дузалажыр 18.01.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдап турар социал төлевилелдеринге аныяктарның эгелээшкиннери немежип турар.
  Бо чылдың январь 14-те аныяктар организацияларының төлээлери-биле Тываның Баштыңының ужуражылгазынга киришкен аныяктар «Чемгерикчи инек малывыс» болгаш «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп төлевилелдерни күүседиринге дузалажырын саналдааннар. Республиканың эрге-чагыргаларындан төлевилелдиң киржикчилериниң алган малын азыраар кажааларны тудары-биле эки турачыларның бригадаларын хевирлеп тургузарынга беленин олар дыңнатканнар. Шолбан Кара-оол ол төлевилелдерниң дугайында тодаргай чугаалап бергенде, ындыг шиитпирни олар хүлээп алганнар. 
 Аныяк оолдар болгаш уруглар губернатор төлевилелдерин тодаргай болгаш боттуг деп үнелээн дээрзин Тываның Аныяктар эвилелиниң даргазы Эртине Куулар демдеглээн. «Ындыг бүгү чүүл көскү болгаш билдингир-дир: амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан кижилер бар, кажа кылырынга материал четчир, чүгле ону тудар кижилер чок. Төлевилелдиң киржикчи бүрүзү кажааны боду тудуп азы улус хөлезилеп ап шыдавас болгай. Ону халас кылып бээринге белен бис, чүге дээрге республика Баштыңының төлевилели кым-бир кижиге чединмес чоруктан үнүп алырынга дуза болур. Интернет кайгап орарының азы каш хонук дургузунда хемге эштип чыдарының орнунга мындыг буянныг үүле-херекке ийи-үш неделя ажылдап болгай» — деп, ол чугаалаан. 
 Ооң бодалын Аныяктар эвилелиниң дыка хөй активчилери деткээн. «Боттуг ажыл-херектерни кылыр деп шиитпирлээн кижиге дузалажыр дээш эрттирген үең болгаш күжүң-даа хомудал чок. Бистиң республикада дуза хереглеп турар хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер бар. Губернатор төлевилелдери оларга чаа амыдыралдың эгезин салып, хол салдынмайн ажылдаарынга идиг болур» - дээрзинге Надежда Плюскина бүзүрелдиг. 
 Тере-Хөл кожууннуң эки турачыларын төлээлеп келген Усман Умаров губернатор төлевилелдериниң күүселдезиниң кажан эгелээрин суурда дыка хөй кижи манап турар дээрзин дыңнаткан. «Чедери берге болганындан, бистиң кожууннуң чурттакчылары бүдүн чыл дургузунда чүгле боттары-ла башкарнып чурттап турар. Ооң уламындан үүле-херекти чүгле боттары кылып ап чаңчыккан. Ынчалза-даа күрүнениң дузазы негеттинип турар чүүлдер бар, губернатор төлевилелдериниң күүселдезинге олар идепкейлиг киржир» — деп, ол бүзүреткен.
  Социал эгелээшкинни ынчаар деткип, чединмес кижилерге халас дуза чедиреринге белен чоруу дээш өөрүп четтиргенин Шолбан Кара-оол ужуражылганың киржикчилеринге илергейлээн. Тываның кожуун бүрүзүнге эки турачы тудугжуларның бригадазын бо келир чылын тургузарының дугайында аныяктар организацияларының удуртукчулары-биле республика Баштыңы дугуржуп алган. Оларга тус чер чагыргалары кылыр ажылдарны тодарадып бээр болгаш тудуг материалдары-биле хандырар дээрзин Чазак Даргазы бүзүреткен.

Возврат к списку