Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы сагындырыг чокка хоорай поликлиниказын база катап хынап чораан

Тываның Баштыңы сагындырыг чокка хоорай поликлиниказын база катап хынап чораан 15.01.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчыларының медицина хандырылгазының шынарынче онза кичээнгейни угландырып турар. 
 Ол эмнелге албан черлеринге болганчок-ла дыңнатпайн чеде бээр. Чижээ, республиканың №1 эмнелгезинге хенертен четкеш, аарыг улус хүлээп алыр өрээлдиң сандаргайын, сайгылгаанының шоолуг чырытпазын аажок шүгүмчүлээн. Ындыг черге аарыг кижиге эмчиниң дүрген чедери болдунмас херек дээрзин ол ынчан айыткан. Ооң соонда ол хүлээп алыышкын өрээлинге септелгени кылып чоруткан. 
 Кызылдың хоорай поликлиниказынга Чазак Даргазы ийи хире чыл бурунгаар чораан, ооң соонда ол поликлиниканың ажылын экижидериниң талазы-биле айтыышкынны Кадык камгалал яамызынга берген. Чижээ, эмчи дузазының дугайында тодаргай дыңнадыгның чогун, эмчилерниң кабинеттериниң аксында оочур манаан кижилерниң хөйүн шүгүмчүлээн болгаш электроннуг оочурну тургузарын азы аарыг кижилерни хүлээп алыышкынче телефон дамчыштыр бижидип алырын дааскан турган. 
 Ыяап-ла медицина камгаладылгазының системазында ажылдап турар албан черлериниң тарифтерин сайгарарын, нормативтиг акшаландырыышкынның болгаш көргүзүглерниң системазын ажылдап кылырын база дааскан. «Бо ажылга эң кол чүүл — аарыг кижилерге бараан болурунуң шынарын экижидери» — деп, ол демдеглеп турган. 
 Негелделер кайы хире күүсеттингенин хынаары-биле Шолбан Кара-оол бо удаада база хоорай поликлиниказынга чораан. 
 «Эртенги шакта социал объектилерни хынап чордум. Первомайда поликлиниканың ажылының шынарынга хамаарыштыр чугаалар-ла хөй. Улуг улус талазында – эки, багай чүүлдер бар, ажырбас. А уруглар талазы – шуут чөгенчиг-дир. Бичии уруглар болгаш мырыңай чаш өпеяларны чүгле 19 градус чылыг өрээлдерде хүлээп ап турар! Чылыдылгада эвес, а шупту чүве - ажыл-агыйжы эвезинде. Ында-мында өттүр хадаан. Караңгы болгаш хир-чамныг. Телефон-биле бижидилге кылбайн турар, иелер кара даң бажындан тура аарыг ажы-төлүн тудуп алгаш, оочурлап турар. Мындыг сооктарда чөргектээн ажы-төлдү эккелдирип турбайн, эмчилер боттары бажыңынга чедер ужурлуг! Хынадым, ам-даа хынаар мен. Бөгүнгү үнүүшкүннерниң түңнели-биле сайгарылганы кылыр бис» - деп Ш. Кара-оол бижээн. 
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бо дээрге ийиги сагындырыг-дыр, үш дугаарында ындыг чүүл турбас дээрзин айыткан.

Возврат к списку