Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тыва Республиканың инженерлер ассоциациязы» регионнуң хөй-ниити организациязы тургустунган

«Тыва Республиканың инженерлер ассоциациязы» регионнуң хөй-ниити организациязы тургустунган 23.12.2015
 2016 чылдың мартта республиканың инженерлер ассоциациязының ниити хуралынга харгаадал чөвүлелиниң, баштаар чериниң, күүсекчи дирекциязының дугайында айтырыгларны сайгарары планнаттынган.
  Ол ышкаш адырлар аайы-биле секцияларны база аңгылаар: даг-руда үлетпүрү, тудуг болгаш орук-транспорт ажыл-агыйы, энергетиктер, харылзаа болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйы база аныяк инженерлер секциязы. Тываның экономика яамызының дыңнадыы-биле алырга, регионда инженерлер ниитилежилгезинде шупту 3,5 муң ажыг специалистер кирип турар. 
  Ассоциацияның сорулгазы - профессионал сонуургалдарынга даянгаш, Тыва Республиканың территориязынга инженерлер ниитилежилгезин организастаары, күрүне эрге-чагыргазының хоойлужудулга болгаш күүсекчи органнарынга, тус чер бот-башкарылга органнарынга, өнчүнүң болгаш юридиктиг бүрүткел хамаарылгазы чокка компанияларга, профэвилел болгаш өске-даа хөй-ниити каттыжыышкыннарынга, даштыкы күрүнелерге болгаш оларның албан черлеринге Ассоциация кежигүннериниң сонуургалдарын камгалап, ону идип үндүрер болгаш инженер мергежилдиң алдар-адын быжыглаар. 
 Кол ажыл-чорудулгазы: 
 - Экономиканың бүдүрүкчү секторунуң бүдүрүлгелериниң болгаш компанияларының, сайгарлыкчыларның сонуургалдарын идип үндүрери болгаш камгалаары. 
 - Дээди болгаш ортумак өөредилге черлеринге кадрларны белеткээр күрүне чагыын тургузарынга киржири. 
 - Техниктиг угланыышкынныг инженерлерни, техниктерни болгаш ажылчын кадрларны стажировкаладырынга болгаш ажылга тургузарынга дузалажыры. 
 - Ассоциацияның техниктиг угланыышкынныг аныяк специалистерин сайзырадырынче угланган ажыл-чорудулга.

Возврат к списку