Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Феликс Хаджиев, ФМА-ның Тывада эргелелиниң удуртукчузу: Тываның Баштыңының Айыткалында комплекстиг туружу меңээ таарышты

Феликс Хаджиев, ФМА-ның Тывада эргелелиниң удуртукчузу: Тываның Баштыңының Айыткалында комплекстиг туружу меңээ таарышты 15.12.2015
 Декабрь 11-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга Айыткалынга хамарыштыр республиканың хөй-ниитизи санал-оналын берип турар.
  Феликс ХАДЖИЕВ, Монополияга удур федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу: 
 — Социал-экономиктиг байдалды болгаш бистиң амыдыралывыстың чугула өске-даа талаларын тодарадырынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң комплекстиг туружу меңээ аажок таарышты. Ажыл-чорудулгага хамаарыштыр алыр болза, сайгарлыкчы чорукту деткип тургаш, экономиканы сайзырадырының айтырыынче кичээнгей салып турары чугула-дыр. 
 2016 чылдың январь 5-тен эгелеп, Россияга монополияга удур дөрткү бөлүк документилер күштүг болуп кирер, ында албан-дужаалдыг кижилерге хамаарыштыр административтиг харыысалганы онаарын, ажылындан чайладырынга чедир көрген. Тодаргайлаарга, бир эвес удуртукчу кижи сайгарлыкчыларның эргелерин болгаш хоойлу езугаар эрге-ажыктарын хажыдып, оларның ажыл-агыйын боттандырарынга шаптараазын чедирер, ол чүүлдерни доктаамал кылыр болза, ону албан-дужаалындан-даа хостап болурун көргени-дир. Тываның Баштыңының Айыткалы-биле танышкан албан-дужаалдыг кижи бүрүзү ооң эчис түңнели — республиканың чаагай чоруу дээрзин медереп билир ужурлуг, ынчангаш Тываның чаагай чоруу дээш ажылдаар күзелдиг сайгарлыкчыга деткимче көргүзер херек. 
 Виктор ГЛУХОВ, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Конституция-эрге-хоойлу политиказының болгаш күрүне тургузуунуң комитединиң даргазы: 
 — Тываның Баштыңы бодунуң Айыткалынга айтып турганы хөй талалыг сорулгалар Россияның Президентизиниң чоокта чаа кылганы Айыткалынга тургускан сорулгалары-биле дүгжүп турар дээрзин демдеглээр бодап тур мен. Аңаа социал-даа, экономиктиг-даа угланыышкыннарны киирди. Ол чүүлдер бистерге, Тываның Дээди Хуралының депутаттарынга, эрге-хоойлу болгаш хоойлужудулга баазазын тургузарын хүлээндирип турар. Республика Баштыңының айтып турганы дыка хөй төлевилелдери болгаш айтырыглары 2016 чылда хоойлужудулга органындан чаазы-биле ажылдап эгелээрин негеп турары чугаажок. Россия Федерациязы болгаш бистиң республикавыс терроризмге удур демисел-биле холбашкан бергелерге таваржып турза-даа, Айыткал келир үеже дидим угланган деп көөр кижи-дир мен. Ынчангаш 2016 чылда республика чогумчалыг түңнелдерлиг болзун дээш, күжениишкиннерни үндүрер, бар бүгү курлавырларны мөөңнээр ужурлуг бис.

Возврат к списку