Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Айыткалга хамаарыштыр: Россияның Президентизинге бүрүнү-биле катчып тур мен

Тываның Баштыңы Айыткалга хамаарыштыр: Россияның Президентизинге бүрүнү-биле катчып тур  мен 04.12.2015
 Россияның Президентизиниң Федералдыг Хуралга чыл санының-на Айыткалынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен. 
 Улуг Кремль Ордузунуң Георгиев залынга хемчегге Федерация Чөвүлелиниң кежигүннери, Күрүне Думазының депутаттары, чазак кежигүннери, Конституция, Дээди база Арбитаж судтарының удуртукчулары, губернаторлар, хоойлужудулга хуралдарының даргалары, хөй-ниити ажылдакчылары, МИЧ-тер киришкен. 
 Шолбан Кара-оол күрүне Баштыңының Айыткалының дугайында бодунуң блогунга мынчаар бижээн: 
 «Бистиң шериглеривисти делегей ниитилежилгези көрүп турда Турцияга өлүрген чорукту Россияның Президентизиниң буруу шаап турарынга бүрүнү-биле каттыжып тур мен. Делегейниң хамчыы — терроризм-биле демиселдиң дайынчы сорулгаларын олар күүседип чо­рааннар. Турция-биле экономиктиг болгаш гуманитарлыг харылзааларны кызыгаарлаарының дугайында шиитпир российжилерге билдингир боор деп бодап тур мен. Оларны Турцияга удур болгаш ооң чонунга удур угландырбайн турары билдингир. Ол дээрге эвилелчи харылзааларны ынчаар каржызы-биле үрээни дээш, турк эрге-чагыргаларга Россияның шиитпирлиг харыызы-дыр. Оон өскээр болбас ужурлуг. Турк делегей — улуг делегей. Ооң кезээ болуп турарывыска тывалар, бистер, чоргаарланып турар бис. Бистиң бурунгу чаңчылдарывыс кара сагыштыг болгаш саттыныкчы чорукту ат-алдарлыг херек деп санавас турганын турктар билир. 
 ФАП-тарның тургузугларын узуткаарын болдурбазы-биле медицина албан черлериниң четкилериниң ажылын эде көөрүнүң дугайында Президентиниң негелдезин адыш часкап хүлээп алдым. Бистиң бир суурдан өскезинге чедир 100 ажыг километр, чамдык таварылгада 200 безин чеде бээр республикавыска ол чугула айтырыг. Россияның нормазын Тывага ажыглаары бодал чок чорук-тур. Он-он суурларны бөдүүн эмчи дузазы чок, фельдшер безин турбас болурунга чедирер чаартылга политиказынга шыдаар шаавыс-биле удурланып келген бис. Владимир Владимирович кижилерниң үнүн дыңнап каан, ол дээрге бөдүүн чоннуң, бичии суурларның айтырыгларын Президент Владимир Путинниң кичээнгейге ап турары-дыр. 
 Сайгарлыкчы чорукту деткиириниң дугайында Владимир Владимировичиниң сөстери мени өөрткен. Республикада биче болгаш ортумак бизнесче кичээнгей салып турар болгай бис. Ол бисти амгы үеде ашкарып-чемгерип, хепкерип, тудугларны тудуп берип… чүнү-даа кылып турар. Сайгарлыкчыларны үндүрүг чүгүнден хостап, оларның дүрген сайзыраарынга болгаш бут кырынга туруп алырынг ааргаларны тыпсып турарывыс шын болуп турарын дыңнаары меңээ чугула болду. Президентиниң салган сорулгаларын күүседири-биле бо адырга чүгле биче болгаш ортумак бизнестиң деткимчези улгадыр эвес, аңгы-аңгы субсидиялар хевирлиг саң-хөө дузазы көвүдээр боор деп аажок идегээр мен.
 Өзүп төрүттүнер чоруу-биле чуртта мурнакчы болуп турар регионнуң баштыңынга, меңээ, иени болгаш чашты деткиириниң программазын уламчылаарының дугайында Президентиниң шиитпирин дыңнаары өөрүнчүг болду. Бо таварылгада Владимир Владимирович арыг шынны чугаалап тур: чеже-даа санкциялар болуп турза, амыдырал уламчылап, кижилер ажы-төлдү төрүп-божуурун, уругларын өстүрерин күзеп турар. Ол дээрге эрге-чагыргага бүзүрелди көргүзүп турар демдек-тир, ону Президент бадыткады. Бисте ындыг байдал сөөлгү каш чыл дургузунда үргүлчүлеп келген. Ооң уламындан республика үжен хуу аныяксаан. «Ие капиталының» программазын уламчылаар деп дугурушканының соонда, Тывага ындыг байдал хевээр артар дээрзинге бүзүрээр мен.
  Ооң-биле холбаштыр уруглар садтарын, школаларны, чуртталга бажыңнарын хөйнү тудар, социал адырны экижидер херек. Ынчангаш Президентиниң 2016 чылда аңаа 50 млрд. рубльди көрген дээрзинге өөрүп тур мен. Ол дээрге ындыг хевирлиг объектилерни көрдүнгенинден хөйнү тудуп алыр аргалыг болурувус-тур».

Возврат к списку