Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улустуң чогаалчызы Александр Даржайның Тыва дылдың хүнүн тургузар дээн саналын Тываның Баштыңы деткээн

Улустуң чогаалчызы Александр Даржайның Тыва дылдың хүнүн тургузар дээн саналын Тываның Баштыңы деткээн 20.11.2015
 Тыва дылдың хүнүн тургузарының дугайында саналды республиканың Тываның Улустуң чогаалчызы, Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Блок, Есенинниң чогаалдарының очулдурукчузу, шүлүкчү Александр Даржай Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылга үезинде киирген.
  «Силер-биле ужуражып чугаалашкаш, хей-аъдым көдүрлүр, оозун бодаарга силерниң энергияңарны сиңирип ап турар хевирлиг-дир мен» - деп баштак аян-биле чугаазын Александр Александрович Даржай эгелээн. Бо хүнде чогаалчы суг адаанда барган төрээн Чаа-Хөлүнүң дугайында «Бузулган көрүнчүктүң чайыры» деп чогаалын бижип турарын сонуургаткан. Тывада Улусчу ужур-чаңчылдар чылының түңнелдерин база каксы сайгарган. 
 «Россияның литература чылынга Тывага чоннуң чаңчылдарының чылы немешкен. Кандыг-даа бижимел литература бүрүзү чоннуң аас чогаалының кавайындан ужукталган — деп, Александр Даржай чугаалаан. — Бистиң кожаларывыс алтайлар октябрь 21-ни Алтай дылдың хүнү кылдыр чарлаан. Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путин июнь 6-ны Орус дылдың хүнү кылдыр бадылады. Октябрь 7-ни Тыва дылдың хүнү кылдыр доктаадып тургузарын саналдап тур мен. 7 дээрге ыдыктыг сан-дыр. Чүге октябрь айны шилип алган мен? Чүге дээрге бодумнуң бижимелдеримни коптарып ордум. 1993 чылда парлалга болгаш массалыг коммуникациялар сайыды турган мен, ол чылдың октябрь 6-8 хүннерде бурунгу тюрк, орхон-енисей бижимелдер талазы-биле делегейниң эртем-практиктиг конференциязын Тывага эрттирген бис». 
  Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол чогаалчының саналын улуг сонуургал-биле дыңнаан болгаш ында ханы утка бар дээрзин демдеглээн. Александр Александрович Даржайның саналын Чазак чөвүлелинге болгаш хөй-ниити дыңнаашкыннарга сайгарып чугаалажыр бис дээрзин бүзүреткен. «Дыл иениң сүдү-биле кады келир. Бодунуң нациязынга, иезиниң дылынга чоргаарланыр херек» – деп, Александр Даржай немээн. 
 Улуг салгалдың кижилериниң ажыл-ишчи чоруун болгаш мерген угаанын Шолбан Кара-оол база катап демдеглээн. «Монгуш Борахович Кенин-Лопсан, Александр Александрович Даржай болгаш өске-даа бистиң хоочуннарывыска бодум хуумда чоргаарланыр мен. Оларның энергиязы улуг, угаан-медерели чарт болгаш ханы, кол чүүл — бодунуң чонунга болгаш бодунуң черинге ынакшылы кызыгаар чок» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
 База ол ышкаш, Александр Даржайның шүлүктериниң чыындызы кезээде ооң холунуң баарында. «Удуур мурнунда элээн каш одуругларны номчааш, тыва дылымның бир-ле чаражын эскерип каар мен. Ол чыындының үнелии чүдел дизе, ында Силер холуңар үжүүн салган силер» - деп Шолбан Кара-оол чугаалаан.
  Чоокта чаа үнген номунга хостуг арыннар тыпты бээрге. чогаалчы бодунуң чаа шүлүктерин немей бижээн чүве-дир. «Улгаттырар шил тудуп алгаш, дөрт хире шүлүк бижээн кижи мен» - деп шүлүкчү каттыргаш, республиканың баштыңынга элээн чагыгларны берген. А чуртталгада эң-не кол чүүл – ажыл-дыр деп демдеглээш, бүгү-ле чүүлдерге аас-кежикти, ажылынга мерген угаанныг болурун чагаан.

Возврат к списку