Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дмитрий Чугунов: Орук-патруль албанының постуларынга кижилер камгалал хемчеглерин алыр аргалыг дээрзин Шолбан Кара-оол дыка эки билип турар. Ынчангаш ону 200 хуу деткидим

Дмитрий Чугунов: Орук-патруль албанының постуларынга кижилер камгалал хемчеглерин алыр аргалыг дээрзин Шолбан Кара-оол дыка эки билип турар. Ынчангаш ону 200 хуу деткидим 19.11.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ИХЯ-ның регион тургузугларын кызырарда таарымчалыг арга херек деп айтырыгны федералдыг эрге-чагырганың мурнунга чаңгыс эвес удаа көдүрүп келген. ОПА-ның стационар постуларын чок кылыр дээн албан-езузунуң шиитпиринге чөшпээрешпээн ооң бодалынга дыка хөй ат-алдарлыг кижилер каттышкан.
 "Тыва Республиканың Баштыңын 200 хуу деткип тур мен – деп Россияның Хөй-ниити палатазының Айыыл чок чорук база хөй-ниити хайгаарал комиссиязы-биле кады ажылдажылга комиссиязының даргазының оралакчызы Дмитрий Чугунов Правда-ру-га чугаазында демдеглээн. – Амгы үениң кандыг-даа техниказы кижини черле солуп шыдавас. Кижиниң мээзи ажыл-чорудулга үезинде улам сайзырап турар. Дыка хөй чылдар дургузунда чолаачылар-биле аргыжып, автотранспорт шимчээшкинин хайгаарап турар ОШАЧКИ ажылдакчыларында эндевейн эскерип каар улуг арга-дуржулга мөөңнеттинген болур. Олар ынчангаш херек машинаны дозуп алырлар. Москваже кирер оруктарга стационарлыг постулар турган, ам олар чок. Ол чүүл хоорайны камгалал чок ышкаш болдуруп турар. Эзирик чолаачыны-даа, чурум хажыдыкчызын-даа доктаадыр арга чок. Шолбан Кара-оол орук-патруль албанының постуларынга кижилер камгалал хемчеглерин алыр аргалыг дээрзин дыка эки билип турар. Ынчангаш ону 200 хуу деткидим!»
 «Постуларның бары, чаңгыс-даа кижиниң амы-тынын ап турар болза, олар херек-тир. Постуларны тудары чарыгдалдыг-дыр дээш, кызырган болзувусса, ам оруктарда кижилер чок болуп турар-дыр. Улуг хоорайларда оруктарында хайгаарал камераларын аскан-дыр. А кыдыкы черлерге стационар постуларны тургузар херек. Сибирьге ажылдап турган болгаш, орук ыраа деп чүвени билир мен. Бир катап Красноярскдан Усть-Илимскже чоруп ора, орук аразы 1200 км, чаңгыс-даа постуга таварышпадым, -45 соокта орукка мөчүлерни көрдүм. Ам-даа тынныг кижи доңуп, ырымы эртер деп барган чыдар, а телефон ажылдавас. Кажан кижилерниң амы-тынының дугайында чугаа чоруп турда, бодал чок чүве кылып болбас» – деп, Россияның Күрүне Думаның камгаладылга хоойлужудулгазының талазы-биле эксперт чөвүлелиниң баштыңы Александр Коваль санап турар. 
 Ак-Довурак хоорайга стационар постунуң дөзевилел төлевилелин ажылдап кылгаш, инженер-төлевилел ажылдарын дооскан. Тус объектиниң турар черинде ажылдар база чарыгдалдар санаашкыны адакталган. Элегес-Аксынга база бир стационар постуну катап тургузар. Республикада транспорт аймааның кол шимчээшкини ол оруктарда чоруп турар.

Возврат к списку