Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг участок төлээзи-биле кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур дээштиг хемчеглер дугайын сайгарган

Тываның Баштыңы полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг участок төлээзи-биле кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур дээштиг хемчеглер дугайын сайгарган 17.11.2015
 Республиканың чурттакчы чонунуң бадылааны-биле «Улусчу участок шагдаазы» атты Эрзин суурда полицияның № 11 пунктузунуң шагдаазы Артем Сараагай чедип алган. Моол-биле кызыгаарда Эрзин кожууннуң Мөрен суурга төрүттүнген болгаш моол дылды эки билири, ооң ажылынга дузалыг. Бай-Даг, Булуң-Бажы база Нарын суурлар ооң харыылаар девискээринге хамааржыр. 
 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражылга үезинде 32 харлыг Артем Сараагай бодунуң ажылын таныштырган. Ооң мурнунда малчын коданнар аразынга аргыжылга берге турган болза, «УАЗ-Патриот» маркалыг албан автомашиназын алганы - ажылга дөгүм. Кышкы үе чоокшулаарга тывалар чиш белеткеп эгелээрге, полицейжиниң ажылы чымыштыг. Ол үеде мал оорунуң саны көвүдээр, малды чүгле одардан эвес, а кажаадан безин алгаш баар таварылгалар бар. 
 Мал оорлаашкыны, хоойлуга чөрүштүр кылымал арага садыглаашкыны, хөй-ниити органициялары болгаш көдээ школаларның удуртулгазы-биле кем-херек үүлгедиишкининге удур ажылдар дугайында Тываның Баштыңы айтырган. 
 Кожуунда Адалар чөвүлели-биле кады, хосталып келген кижилер катап чурум хажыдыышкыны кыла бербес кылдыр, профилактика ажылын сырый харылзаалыг чорудуп турарын участок төлээзи чугаалаан. 
 Элээдилер-биле ажылга башкыларны, ылаңгыя школа директорларының оралакчыларын хаара тударын Шолбан Кара-оол сүмелээн. 
 «Чурттакчы чон-биле он хире чыл мурнуку одуругда чоок ажылдап турар болгаш, оларның чидиг айтырыгларын дыка эки билир силер. Эң-не кол чүве, чоннуң бүзүрелин чаалап алган-дыр силер. Ак сеткилдиг ажылыңар дээш өөрүп четтирип, чонну ижиртип, ооң-биле кем-херек үүлгедиишкиннеринче ыдалап турар чажыт арага садыгжылары-биле сыныш чок демиселге кады демниг ажылдаар боор бис. Чурттакчы чон ортузунга эрге-хоойлу талазы-биле чырыдыышкын ажылын чорудар бис. Республикада соталыг телефон оорлаары 61 хууга өскен. Оор чорук, чижээ, телефон оорлаары кеземчеге онаажыр кемниг үүлгедиишкин-дир дээрзин школачыларга тайылбырлаар» - деп, республиканың баштыңы чугаалаан.
  Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол биле полиция пунктузунуң бүрүн эргелиг төлээзи Артем Сараагай кады ажылдажылганы дугурушкан.
  «Муниципалдыг эрге-чагырга болгаш хөй-ниити институттары-биле кады элээн сырый болгаш демниг кады ажылдаалыңар. Республиканың кызыгаар Эрзин кожууну элээн демниг болуру чугула. Чедиишкиннерни күзевишаан, силерниң чурттакчы чоннуң үзел-бодалдарынга дыңнангыр чорууңар, бедик харыысалганы медереп билириңер - албан хүлээлгеңерге дүрген депшиир арганы бээр болзун» - деп, республиканың баштыңы демдеглээн.

Возврат к списку