Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның ОБЯ-зының Сибирьниң регион төвүнүң чаа начальниги Сергей Диденко-биле кады демниг ажылдаарын дугурушкан

Тываның  Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның ОБЯ-зының Сибирьниң регион төвүнүң чаа начальниги Сергей Диденко-биле кады демниг ажылдаарын дугурушкан 30.10.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Россияның ОБЯ-зының Сибирьниң регион төвүнүң чаа начальниги, иштики албанның генерал-лейтенантызы Сергей Диденко-биле ужуражып чугаалашкан. Ол ужуражылгага республика Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Владимир Фалалеев биле ОБЯ-ның Тывада Кол эргелелиниң начальниги Андрей Назаров киришкен. 
 Олар Тыва Республиканың Чазаа биле Россияның ОБЯ-ның девискээр органнарының кады ажылдажылгазының чамдык айтырыгларын чугаалашкан. Тываның кожууннарынга чаңгыс аай дежурный-диспетчер албаннарының ажылының шынарын бедидериниң, өрт айыылының үезинде профилактиктиг болгаш сагындырыг хемчеглерин эрттирериниң, республика девискээринге «Айыыл чок хоорай» аппарат-программалыг комплексти киирериниң айтырыгларынга доктааган. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң айтырыгларын аалчыга таныштырган. Ол ышкаш регионга болгулаан онза байдалдарның уржуктарын чайладырының талазы-биле чыгдынган дуржулгазының, регионнуң Чазаа биле ОБЯ-ның салбырларының кады ажылынга таваржып турар чогумчалыг болгаш чогумчалыг эвес чүүлдерниң дугайында чугаалашканнар. РФ-тиң ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң ажыл-чорудулгазының дээштиин бедидеринче онза кичээнгейни угландырарын Сергей Диденкодан республика удуртукчузу дилээн, республика бодунуң талазында муниципалдыг тургузугларга профилактиканы күштелдирерин болгаш бойдустуң тыптып кээп болур халаптарынга белеткелдиг болурун хүлээнип турар дээрзин дыңнаткан. 
 Тыва Республиканың территориязында агаар-бойдустуң, девискээриниң болгаш экономиктиг онзагайы-биле холбаалыг айтырыглар бар дээрзин Сергей Диденко чугаалаан. Сөөлгү ийи айның дургузунда чаа удуртукчу СФО-нуң субъектилерин эргип, губернаторлар-биле ужуражып турар. «Бистиң талавыстан Тывага хамаарыштыр кандыг-ла-бир чүүлдер чугаалаар дээш эвес, а кады херек кырында чорудар күжениишкиннеривис талазы-биле саналдыг мен. Бистиң ажылывыстың дээштиин чедип алыры-биле, аргаларывысты каттыштырып, ажыл-чорудулгавысты кады демнежир - деп Сергей Диденко чугаалаан. 
 Өөредилге хемчеглериниң деңнелин сайзыраңгайжыдарын, халаптарны болдурбазының айтырыгларынга муниципалитеттерниң ролюн бедидерин талалар дугурушкан.
 «Айыыл чок хоорай» программаны боттандырарының бирги базымы - чаңгыс аай диспетчер албанының системазын хөгжүдери болур. Бүгү муниципалитеттерниң девискээринде ону тургузуп алганыңар дээш четтирдим, ам эң кол чүүлдү чедир ажылдаар апаар. Дүрген, шын дыңнадыгны бээри – келир чылда кол сорулга ол» - Сергей Диденко демдеглээн. 
 РФ-тиң ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң начальниги чурттакчылыг суур бүрүзүнге социал деткимчени алыр идепкейлиг кижи - старостаны томуйлаарын сүмелээн. «Ол кижиниң ажылы - чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанынче дыңнадыгны дарый дораан дыңнадыр, чүге дизе Тывада чурттакчылыг суурларның аразы ырак болганындан кандыг бир чүүлдүң дугайында дүрген билип алыры арай берге. Староста тускай методика-биле ажылдап, медээни дүрген дамчыдар ужурлуг» - деп Сергей Диденко чугаалаан. 
 Кызылдың төвүнде Россияның ОБЯ-ның Тыва Республикада кол эргелелиниң административтиг бажыңының тудуун база сайгарганнар. Ниити айтырыгларны шитпирлээри-биле дериттинген залдарга республика эрге-чагыргазының төлээлери ажылдаарын ийи тала дугурушкан. 
 Албан-езузу-биле ужуражылга соонда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң чаа начальниги Сергей Диденкону республика Чазааның кежигүннеринге болгаш муниципалдыг тургузугларның удуртукчуларынга таныштырган.

Возврат к списку