Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Президентиниң кадет училищезиниң сургуулдарынга Севастопольга аян-чорукту организастааны дээш, Тываның Баштыңы Сергей Шойгуга өөрүп четтиргенин илереткен

Президентиниң кадет училищезиниң сургуулдарынга Севастопольга аян-чорукту организастааны дээш, Тываның Баштыңы Сергей Шойгуга өөрүп четтиргенин илереткен 28.10.2015
 «Маадыр хоорай Севастопольга өөредилге соонда Президентиниң кадет училищезиниң 130 сургуулу чанып келгеннер – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. – Бүдүн улдуң дургузунда! Оолдарның бодалдарындан алырга, ынаар чорааны уттундурбас сактыышкын бооп артар. Кара далай база эң-не эки башкылар! Бистиң оолдарывыс сагылга-чуруму болгаш кижизии-биле ылгалганы онза-дыр. Эр-хейлер! Күчүлүг Россияның төөгүзүн хандыр билип алыр арганы тургусканы дээш, камгалал сайыды С.К.Шойгуга база катап четтирдивис!»  
 Оолдарның чаа өөредилге чылының улдуңу Севастопольдуң президентиниң кадет училищезинге өөредилге болгаш кадыкшылга программазы-биле эгелээнин сагындыраал. Тыва кадеттер-биле кады Пермь училищезиниң 240 суворовчулары тоолчургу маадыр хоорайга ийи айны эрттиргеннер.
  «Мактанмас-даа мен, бистиң оолдарывыс Пермьниң суворовчу училищези биле севастопольчуларга үлегерлиг чижээн көргүскенннер. Башкыларның адрезинге, ылаңгыя бистиң сургуулдарывыска эки сагылга-чуруму болгаш кижизидилгези дээш өөрүп четтириишкинниң сөстери хөй болган. Оолдар боттарын көргүзүп шыдаан! Ол дээш улуу-биле четтирдим» - деп Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң директору Андрей Киселев чугаалаан. Күскү дыштанылга соонда Севастопольдуң училищези Тюменьден 240 кадеттерни хүлээп алыр. 
 Тыва кадеттер Севастополь училищезиниң кижизидикчилери-биле чаңгыс ниитиниң чуртталга бажыңынга чурттап турган болгаш, ол өөредилге чериниң барык-ла дең эргелиг кежигүннери апарганнар. Оолдар аңаа турда программа дыка хайымныг турган: өөредилге, кадыкшылга кичээлдери база онзагай черлерже экскурсиялар. Максим Сегбе мынчаар чугаалаан: 
 - Бисти чылыы-биле уткуп, хүлээп алганнар. Чаа эштерни оон тыптывыс. Пермчилер база севастополчулар-биле харылзааны туткан бис. Экскурсиялар дыка солун-дур. Кижилер ында эвилең-ээлдек, дузааргак. Ынчалза-даа чаныксап турдувус. 
  Кара далай дугайында сактыышкыннар оолдарда эңдерик. Кадет Хаксам Куулар далайны бир дугаар көрген: - Далай дустуг болур чорду. Дыка хөй катап эжиндивис. Төөгүнү, ниитилел билиглерин, географияны өөренип эгеледивис. Эки өөренип турдувус. Анаа-ла ындыг школа эвес, а президентиниң кадет училищези болгаш, бергелер турган. Бажыңывыс сактып турдувус. 
 Октябрь 27-де кадеттер ада-иези-биле ужуражырлар. Эң-не шылгараан 22 сургуулдарның дыштанылгазы эгелээн. Артканнары бир хүн өөренгеш, чаныптарлар. Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң дыштанылгазы октябрь 29-та эгелээш, ноябрь 4-те төнер. Ийиги улдуң ноябрь 5-те эгелээр.

Возврат к списку