Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ОРУУҢАР АК БОЛЗУН!

ОРУУҢАР АК БОЛЗУН! 24.10.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Дээди Хуралдың Даргазы Каң-оол Даваа профессионал байырлалы-биле республиканың автомобилистеринге байыр чедиргеннер.
 «Тываның автомобиль транспортунуң хүндүлүг хоочуннары болгаш ажылдакчылары! Автомобилистиң хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырывысты хүлээп ап көрүңер! Бистиң «дугуй кырында республикавыска» бо байырлалды автотранспорт болгаш пассажир автобүдүрүлгелериниң хөй санныг чолаачылары болгаш ажылчыннары, инженер-техниктиг ажылдакчылары болгаш албан-хаакчыттары, өөредилге черлериниң эртемденнери болгаш башкылары, ол адырның специалистериниң одуурунга кирер деп турар студентилер демдеглеп турар. 
 Амгы Тываның амыдыралынга автомобиль чок деп чүвени бодаары безин берге. Бедик мергежилдиг чолаачыларның күш-ажылы чамдыкт бөдүүн эвес, экономика, орук болгаш агаар-бойдус байдалдарының үезинде республиканың чурттакчылыг черлериниң болгаш экономика адырларының аразынга идегелдиг харылзааны, үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелериниң, социал адырның албан черлериниң үзүк-соксаал чок ажыл-чорудулгазын хандырып турар. 
 Тываның ырак-узак болгаш чедери берге кожууннарының чурттакчылары силерге онза өөрүп четтиргенин илередип турарлар. Орук чок черлерни ажып эртип чорааш, эргежок чугула хереглелдиң барааннарын чедирип турар силер. Силерниң күш-ажылыңарның аар-бергезин, кижилерниң хүн бүрүдеги амыдыралынга ооң эргежок чугулазын чамдык кижилер үнелеп билбейн турар. Силерниң профессионал байырлалыңар ооң дугайында ындыгларга сагындырарынга база бир барымдаа болур. 
 Тываның автотранспортунуң төөгүзү ол дээрге хамыктың мурнунда адырның эге бажынга турган, ооң улам ыңайгы шапкын хөгжүлдезинге байдалдарны тургускан күш-ажылчы коллективтерниң болгаш кижилерниң төөгүзү-дүр. Республиканың автомобилистери бөгүн-даа бурунгаарлап орарлар. Техниканың парыгы доктаамал чаарттынып, пассажирлерни аргыштырарының шынары экижип, Тываны Сибирьниң дыка хөй регионнары-биле харылзаштырып турар чаа-чаа оруктарны тудуп база ажыглап турар. Амгы үеде Кызыл — Улангом маршрут-биле чурттар аразының оруун ажыдарының талазы-биле ажыл доступ турар. 
  Бо адырның ажылдакчыларынга моон соңгааргы чедиишкиннерни, озал-ондак чок ажылды, салган сорулгаларының чедиишкинниг күүселдезин, быжыг кадыкшылды, аас-кежиин болгаш чаагай чүүлдерни сеткиливис ханызындан күзеп тур бис. Силерниң оруктарыңар ак болзун!». 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ. 
 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. ДАВАА.

Возврат к списку