Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Октябрь 18 - Орук ажыл-агый ажылдакчыларының хүнү-биле байыр чедириишкини

Октябрь 18 - Орук ажыл-агый ажылдакчыларының хүнү-биле байыр чедириишкини 18.10.2015
 Тываның орук адырының хүндүлүг ажылдакчылары болгаш хоочуннары! 
 Профессионал байырлалыңар — Орук ажыл-агый ажылдакчызының хүнү-биле байыр чедирдим! Тывага оруктар дээрге кижиниң хан-дамыры ышкаш чугула чүүл-дүр, ол чокта чуртталга турбас, экономиканы, социал инфраструктураны, бизнести болгаш өске кайы-даа адырны чедиишкинниг хөгжүдери болдунмас. Оруктар эки болган тудум, бистиң амыдыралывыс эки болур. Ынчангаш орук тудуун кылып, оруктарны эки байдалдыг ажаап-тежээп турар кижилер онза хүндүткелдиг. Агаар-бойдустуң кандыг-даа байдалдарында хоорайларның болгаш суурларның аразынга транспорт аргыштырылгазын, айыыл чок чоруун хандырып, ооң-биле кады бистиң хамаатыларывыстың амыдыралы болгаш кадыкшылы дээш сагыш салып турар силерниң хүн бүрүдеги күш-ажылыңар дээш бүгү Тыва өөрүп четтиргенин илередип турар. 
 Сөөлгү чылдарда республикада автомобильдерниң шапкын көвүдээниниң, сөөртүлгелерниң хемчээлиниң хөй катап улгатканының, транспорт аргыштырылгазының үзүк-соксаал чогунуң байдалдарында орук адыры ажылдап турар. Ындыг турбуже, Тываның орук бүдүрүлгелери ол чүүлдерге торулбайн, технология талазы-биле чаарттынып, күш-ажылды организастаарының амгы үедеги аргаларын шиңгээдип ап турар. Ындыг чоруктуң ачызында республиканың орук четкизи чогумчалыг сайзырап турар — ол дээрге езулуг каалама оруктар-дыр. Регион ужур-дузалыг 3312 километр оруктарның 2470 километри асфальтылаттынган, көвүрүглер саны 197 чедир өскен, эрги ыяш тудугларның саны 38 хуу кызырылган. 
 Орук организацияларының ажылы бедээн — амгы үеде шынарының талазы-биле Европаның стандарттарынга дүгжүр оруктарны кылып турар. Оларның аразында—Тываның найысылалының хоорай иштиниң оруктары, көдээ суурларның кудумчулары, «М-54» федералдыг оруктуң участоктары дээди чадалыг кылдыр чаарттынган, транспорттуң амгы үедеги туруштары бар апарган. Чоокта чаа ийи көвүрүгнү ажыглалга киирген, ооң ачызында Бай-Тайга кожуунда аргыжылга айтырыы шиитпирлеттинген. Ол чедиишкиннер дээрге Тываның орукчуларының төрээн республиказының сайз
 Эргим өңнүктер, силерниң ажылыңар төнчү чок. Бисте ийи кожуунда — Тожуда болгаш Тере-Хөлде, оон аңгыда 11 суурда мынчага чедир турум транспорт харылзаазы чок дээрзин билир силер. Келир чылдан эгелеп республика федералдыг «М-54» оруктуң чаа маршрудун чаартып эгелээр, ол дээрге социал-экономиктиг ужур-дузалыг болгаш төлевилелге салдынар инвестициялар талазы-биле аажок улуг чүүл-дүр, ооң күүселдезинге амдыгааштан белеткенир херек. Чаа технологияларны шиңгээдип билир ажыл-ишчи чорууңар бо сорулгаларны чедиишкинниг шиитпирлеп шыдаар, ынчан Тываның орук четкизи улам узаар болгаш каяа-даа — хоорайларга, чедери берге суурларга экижиир дээрзинге бүзүрээр мен. 
 Байырлал-биле! Силерге болгаш чоок кижилериңерге быжыг кадыкшылды, өг-бүлениң аас-кежиин, чогумчалыг чуртталганы болгаш Тываның чаагай чоруу дээш эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни күзедим! 
  Тыва Республиканың Баштыңы Ш.КАРА-ООЛ.

Возврат к списку