Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: «Чаңгыс демниг» Россияның чаа төлевилелдери-биле холбашкан чаа аргалар Тывада ажыттынган

Шолбан Кара-оол: «Чаңгыс демниг»  Россияның чаа төлевилелдери-биле холбашкан чаа аргалар Тывада ажыттынган 16.10.2015
 Москвага «Чаңгыс демниг Россияның» Дээди болгаш Чиңгине чөвүлелдериниң каттышкан хуралы болуп эрткен.
  «Чаңгыс демниг Россия» — езулуг чоннуң Партиязы-дыр, ол дээрге Президентиниң политиктиг тепкиижи, «Чаңгыс демниг Россия» — ол дээрге чуртта, күүсекчи эрге-чагырганы херек кырында тургузуп шыдаан Партия-дыр» — деп, РФ-тиң Чазааның Даргазы, «Чаңгыс демниг Россияның» даргазы Дмитрий Медведев медеглээш, «Чаңгыс демниг Россияның» алдар-хүндүзүн хууда сонуургалдарынга ажыглаары болдунмас» — деп чугаалаан. 
 Чурттуң чурттакчы чонунуң нарын айтырыгларын «Чаңгыс демниг Россия» партиязы ышкаш, өске партиялар таныш эвес. «Чаңгыс демниг Россия» ол айтырыгларны билири шын, чүге дизе чуртту башкарып турар болгаш ону херек кырында билир бис, а өске партиялар чүгле ону боттарының аргаларынга хемчээп каар» - деп Медведев чугаалаан. 
 Партияның чедиишкинниг төлевилелдеринге школа назы четпээн уруглар өөредилгезиниң системазында чаартылганы чижек кылдыр киирген.  Ооң чугаалап турары-биле, 3 хардан 7 харга чедир уругларның 97 хуузу уруглар садтарынче баар аргалыг болган. «Ону эгелеп турувуста ол программаның күүселдезинге улус чигзинип турган, ам кандыг-даа региондан уруглар садтары туттунганын көрүп болур» - деп, «Чаңгыс демниг Россияның» лидери чугаалаан. 
Партия 2016 чылда  школалар тудар чаа төлевилелди эгелээрин таныштырган. «Бюджетти шыңгыы тудуп-даа турзувусса-даа, школалар тудуу болгаш эде тударының чаа партийжи төлевилелин 2016 чылда эгелээр деп шиитпир хүлээп алдынган» - деп «Чаңгыс демниг Россияның» даргазы немээн.
 Тываның Баштыңы, «Чаңгыс демниг Россия» партиязының Дээди чөвүлелиниң кежигүнү Шолбан Кара-оол «Чаңгыс демниг Россияның» чаа төлевилелдери-биле холбашкан чаа аргалар Тыва Республикада ажыттынып турар деп санап турар. 
  «В Контактыда» бодунуң арнында Шолбан Кара-оол мынча деп бижээн: «Партияның даргазы Д.А. Медведев сөс алды. Тывага партияның чаа төлевилелдери-биле холбашкан чаа аргалар ажыттынган. Бистиң регион «Чаңгыс демниг Россияны» онза деткип турар регионнарның бирээзи, чүге дизе ол партия – Президент В.В. Путинниң политиктиг тепкиижиниң айтыкчызы, чүге дизе партияның үндезилекчилериниң бирээзи бистиң кайгамчык чаңгыс чер-чурттуувус С.К. Шойгу дээш оон-даа өске. Ам оларга даянып, ажы-төлдеривиске чаа-чаа школаларны тудуп ап болур бис. Бо партийжи төлевилелге эң сонуургалдыывыс-биле киржир бис!».

Возврат к списку