Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Алдын күс-2015» делгелге-ярмаркага Тываның 120 ажыг көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери киришкен

«Алдын күс-2015» делгелге-ярмаркага Тываның 120 ажыг көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери киришкен 12.10.2015
 Октябрь 10-да «Субедей» УСК-ге «Алдын күс-2015» делгелге-ярмарка эрткен. Ооң ажылынга республикадан 120 хире бараан бүдүрүкчүлери киришкен. 
 Кызыл кожуундан хуу сайгарлыкчы Александр Желтухинниң майгынының чанынга садыглаашкын чымыштыг болган. Улуг чемиштиг картофель, амданныы аажок морковь, капуста, болгар перец база помидорларны хоорайжылар хөйү-биле садып ап турган. Ногаа ажыл-агыйының удуртукчузу бодунуң бизнезин хоорайның солагай талакы дачаларында 8 гектар шөлге 11 чыл бурунгаар эгелээнин чугаалаан. Күскү дүжүдү-биле Кызыл хоорайның элээн каш уруглар садтарын хандыргаш, артканын ярмаркаларда садып турар. Александр Желтухин бодунуң ажаап алганы картошказының дүжүдүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга чоргаарал-биле көргүспүшаан, чамдык хомудалын илереткен. Ылаңгыя, картошка олуртур шөлүнүң 3 газында будулгаазыннар тургустунганын Тываның Баштыңынга чугаалаан. Бир шагда ажылдап турган организациядан чер участогун арендага алгаш, ногаа тарып олуртуп турган шөлүнде өске кордакчылар тыптып келген. Шолбан Кара-оол сайгарлыкчы-биле чугаалашкан соонда, ажыл-агыйның майгынының чанындан безин ыравайн, ногаажыга чогуур дузаны көргүзерин Кызыл хоорайның удуртулгазынга дааскан. 
 Республиканың кожууннарындан келген көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң продукциязын найысылалдың чурттакчылары улуг өөрүшкү-биле садып ап турганнар. Тыва мороженое, соок арга-биле ыштаан Улуг-Хемниң кадыргызы, аар эвес өртектиг эм шынарлыг чыжыргана чулуу, Тере-Хөлдүң шортаны, сарлык эъди, сарлык тыва арагазы, экологтуг арыг эъттен колбаса кылыглары, сүттен ак чемнер ша-даа четпейн, төнген. 
 Дүрген суурдан Юрий Доржукайның ары ажыл-агыйы делгелге соонда, орулгалыг чанган. «Тайганың аңгы-аңгы оъттары» ары чигири чамдык садып алыкчыларга ажыдыышкын болганы чугаажок. 2008 чылда Доржукайларның өг-бүлези бодунуң ажыл-ижин 6 ары өөнден эгелээн болза, ам оларының саны 25 четкен. Бо чай кааңнаашкынныг болганындан, чечек-чимис үнмээн, ынчангаш арыларының турлаглары-биле тайга кезип чайлаанының соонда, ындыг онзагай амданныг ары чигирин алганнар.
 «Субедей» спорт комплекизиниң чанынга база Иркутская кудумчузунга эът садар көдээ ажыл-агый рыногунуң барааннарын садып-саарарынга кол шөлдерни тускайлаан. Ярмарканың кол эрттирикчизи - көдээ ажыл-агый яамызы аңгы-аңгы номинациялар-биле: хөй санныг аъш-чемни делгеп сатканы, делгелге шөлүн онзагай кылдыр шимеп каастааны, шын маркировканы кылып, тускай кылдыр хаптааны, аъш-чем продуктуларын бүдүрериниң чаңчылдарын кадагалап, хөгжүткени дээш тускай шаңналдарны тывыскан. 
 Кызыл хоорайның чогаадыкчы коллективтери «Алдын күс-2015» делгелге-ярмарканың конкурстарының тиилекчилеринге алдар кылдыр концертти бараалгаткан.

Возврат к списку