Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чепсектиг күштерниң хоочуннары Каа-Хем суурда футбол шөлүн бедии-биле үнелээн

Чепсектиг  күштерниң хоочуннары Каа-Хем суурда футбол шөлүн бедии-биле үнелээн 08.10.2015
 Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда чаа футбол шөлүнге ХК болгаш ОБ агентилелиниң шаңналы дээш футболга хандыкшылдыг командаларның аразынга республика маргылдаазы болган. 
 Аңаа боо-чепсек ажыглаар тургузугларның хоочуннарының, сайгарлыкчыларның болгаш харылзаачыларның 8 командазы киришкен дээрзин «Тува 24» телеканал дыңнаткан. Бо удаада демисел дыка чидиг болган, уттурарын күзээн команда чок. Ындыг-даа болза, шыырак ойнакчылар дораан илереп келген, олар — «Мажалык», шииткел күүселдезиниң эргелелиниң федералдыг албанының, суд приставтарының болгаш ХК база ОБ агентилелиниң командалары болган. Камгалакчылар баштайгы ужуражыышкынга уттурза-даа, дараазында оюннарда өскелерни мурнай берген. 
 «Ийиги оюнга баштайгызындан эки ойнадывыс. Бистиң удурланыкчыларывыс аныяк болгаш кашпагай «Мегафон» командазы болган, оларның ойнаары тергиин эки чорду. Ынчалза-даа тиилелгени чедип ап шыдаан бис»--деп, камгалакчылар командазының киржикчизи Март-оол Кежик чугаалады. 
 Футбол ойнакчылары суурда туттунган чаа шөлдү база эки деп үнелээннер. Ооң карты дес¬ки болганындан аңаа ойнаары чиик. «Ындыг эки шөлге улуг күзелдиивис-биле ойнадывыс. Бөмбүктү чаңгыс командада эжинче дамчыдары белен-дир, дыка нарын аргаларны безин ажыглап болур» — деп, Март-оол Кежик уламчылаан. 
 «Хоочун спортчуларның белеткели эки-дир — деп, маргылдааның кол судьязы Владимир Монгуш чугаалады. — Шупту кызымаккай демисежип турдулар, оларның тиилелгеже чүткүлдүү илдең чорду. Кымның тиилеп үнерин баш удур даап бодаары берге, ынчангаш маргылдааны көөрү безин дыка солун болуп турар».
  Футбол маргылдаазындан аңгыда, ооң киржикчилери болгаш көрүкчүлер хамааты камгалал талазы-биле айтырыгларга харыылаар аргалыг болган. Оон аңгыда организакчылар тус-тус камгалал херекселдерин — противогазты, костюмнарны ажыглаарының талазы-биле кичээлдерни эрткен. 
 Тываның ХК болгаш ОБ агентилелиниң шилчип чоруур кубогун «Мажалык» командазынга тывыскан. Олар түңнел оюнга Ажаалга банкызының футболистерин 2:1 санга уткаш, тиилелгени чедип алган. Үшкү чер дээш «Дөгээ» биле «Урянхайның» аразынга ужуражылга чидиг болган. Бо удаа¬да «Дөгээниң» ойнакчылары күштүүн көргүскен. 
 Маргылдааны Россияның Хамааты камгалалының тургустунган хүнүнге тураскаадып эрттирген. Тываның ХК болгаш Об агентилелиниң эгелэшкини-биле спортчу байырлал ийи дугаар эрткени ол.

Возврат к списку