Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва суурда бассейнниг чаа күш-культура-кадыкшылга төвү ажыттынган

Тыва суурда бассейнниг чаа күш-культура-кадыкшылга төвү ажыттынган 07.09.2015
 «Күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдези» РФ-тиң күрүне программазының «2006-2015 чылдарда РФ-те күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдези» федералдыг тускай сорулгалыг программаның боттанылгазы-биле туткан Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурда чаа күш-культура-кадыкшылга төвүн ажыткан. 
 Ийи каът төпте баскетбол, волейбол, теннис ойнаар универсалдыг спортчу залдар бар. Ортаа кезээнде эр, херээжен уштунар черлерлиг, душ кабиналары, санитарлыг өрээлдери аңгылаттынган. Спортчу төпте келгеннер сауналыг бассейнге, күш-дамыр сайзырадыр белеткел залдарынга чааскаан белеткенир бүрүн аргалыг. Тудуг ажылдарынче 73,6 млн. рубльди, ооң 43, 6 млн. рублин – республика бюджединден аңгылаан. 
 Спортчу төптүң байырлыг ажыдыышкынынга тус черниң чурттакчылары хөйү-биле чыылган. Ылаңгыя школачылар ол болуушкунга өөрүп, оран-саваны эргий көргеш, кайгап ханмааннар. Ынчангаш боттарының өөрээн сеткилин чажырбааннар. Ооң мурнунда спорт-биле белеткелдерде ындыг эки байдалдар турбаанындан оолдар-уруглар өөрүп турарын, Бай-Хаак ортумак школазының күш-культура башкызы Константин Янов тайылбырлаан. «Ам бар бүгү стандарт-биле күш-культура кичээлдери школачыларга эгелээр» - деп, сеткил ханыышкын-биле башкы чугаалаан. 
 Спортчу төп Бай-Хаак биле Дүрген суурлардан чүгле школачыларның эвес, а улуг кижилерниң база идепкейлиг баар чери апаар деп, Дүрген суурнуң чурттакчызы Елена Журавская санап турар: «Бис, улуг кижилер, чаа төпке спорт-биле белеткениксеп тур бис. Ооң ажыдыышкынын дыка үр манадывыс, ол бистерге база ажылдаар боор». 
 Бай-Хаакка дыка үр ажылдаан күш-ажылдың хоочуну, пенсионер Мария Курочкина байырлыг ажыдыышкынга албан-биле келгенин, оолдар-уруглар дээш өөрүп турар сеткилин чажырбаан. 
  Байырлыг спортчу хевин кеткен, спортчу сылдыс, Лондонга XIV Паралимпий оюннарының чемпиону Михаил Оюн бодунуң уруглары-биле ажыдыышкында келгеш, спортчу тудугга бедик үнелелди берген. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол баштаан чазак кежигүннери күш-культура-кадыкшылга комплекизиниң ажылының эгелээни-биле тус черниң чурттакчыларынга болгаш тудугжуларга байырны чедирген. Олар чүгле байыр чедирип эвес, а Бай-Хаак суурда баскетбол оюнунуң сезонун ажыткан. 
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле сайыттар, албаннар болгаш агентилелдер удуртукчуларындан тургустунган команда Таңды кожуун чагыргазы биле кожууннуң өрт албанының командаларын ийи оюнда уткан. Таңды кожууннуң төлээлери чазак кежигүннериниң баскетболга шыырак белеткелдиин демдеглээн. Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол-даа, чазак кежигүннери: спорт сайыды Юрий Ооржак, чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыды Эрес Чульдум, саң-хөө сайыды Орлан Достай-даа тулган оюннуг дээрзин онзалааннар. 
 «Бөмбүктү часпас киир октаарлар-дыр, а бистер бо-ла чазып турдувус. Ойнаар мурнунда чазактың командазын чаза чемгерип алыр турган» - деп, аштырыышкын соонда кожуун чагыргазының бир-ле кижизи баштактанган. 
 Бай-Хаактың школачылары республика баштыңы-биле ажык-чарлыг чугаалажып, боттарының дневниктеринге адын салдырып алганнар. Бай-Хаак ортумак школазының 6-гы классчызы Дидим Когел республика баштыңының баскетболга ойнап турарын телевизорга көргенин чугаалаан. 
 «Шолбан Кара-оолдуң баскетболга тергиин ойнаарын телевизорга көрген мен. Бай-Хаакка, маңаа чедип келгеш, ойнаарын манавадым. Дыка-ла тулган ойнады. Бистер база белеткенип эгелээр бис» - деп, алдыгы Дидим Когел чугаалааш, регионнуң удуртукчузу-биле селфиге тырттырып алган. 
 2015 чылда күрүне-хуу эштежилге чорудуу-биле Чадаана хоорайда күш-культура-кадыкшылга комплекизи ажыглалда киргенин сагындыраал. Ону «Күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдези» РФ-тиң күрүне программазының «2006-2015 чылдарда РФ-те күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдези» федералдыг тускай сорулгалыг программаның боттанылгазы-биле республика бюджединден кады акшаландырышкын-биле туткан. Оон аңгыда Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда футбол шөлү база ажыглалда кирген, спортчу-культура төвүнүң тудуу уламчылап турар. Бо чылдың төнчүзүнге чедир Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурда спортчу төптүң, Ак-Довурак хоорайда эштир бассейнниң, Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурда кылымал шывыглыг футбол шөлүнүң тудуу дооступ, ажыглалга кирер ужурлуг.

Возврат к списку