Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

КYРYНЕ ТУГУНУҢ ХYНY-БИЛЕ!

КYРYНЕ ТУГУНУҢ ХYНY-БИЛЕ! 22.08.2015
 Бо чылдың август 22-де бистиң чуртувус Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүн демдеглеп турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ол хүн-биле республиканың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга байыр чедирген. 
 «Республиканың хүндүлүг чурттакчылары! Бистиң чуртувуска аажок чугула байырлал — Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнү-биле байыр чедирип тур мен!
 Россияның тугу — ол дээрге бистиң чуртувустуң аңгы-аңгы сөөк-язы, шажын-чүдүлгелиг, политиктиг туруштуг болгаш культура чаңчылдарлыг кижилерниң чаңгыс деминиң идеязын көргүзүп турар эң кол демдектериниң бирээзи-дир. Ол Россияның кайгамчык төөгүзүн, ооң дайынчы күчүзүн болгаш угаан-бодалдың байлак салгалын, бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың кайгамчык чедиишкиннерин болгаш маадырлыг чоруктарын илередип турар. Ол дээрге чаа тургустунуп орар Россияның социал болгаш политиктиг турум чоруунуң демдээ-дир. 
 Бо хүнде Күрүнениң ак-көк-кызыл тугу чаа, күштүг, хостуг Россияны болгаш ооң чечектелиишкининге бистиң бүзүреливисти илередип, бистиң кижи бүрүзүн улуг Россияга ханы ынакшылга каттыштырбышаан, патриотчу сагыш-сеткилди биске тывылдырып турар.
 Россияның тугу улуг чурттуң делгем девискээрин дургаар киискип турар. 
 Бо хүнде бистиң шуптувус, хамыктың мурнунда, аныяктар, бодунуң салым-хуузун хөй националдыг Россияның чоннарының салым-хуузу-биле доңнаштырган бистиң чонувустуң төөгүзүнүң кайгамчыктыг арыннарын база катап сактыр ужурлуг бис.
 Биске, Азияның төвүнде чурттап турар кижи бүрүзүнге, байырлалдың бо хүнүнде келир үеже бүзүрел-биле көрүп турар бистиң республикавыс ооң чарылбас кезээ апарган улуг чурттуң хамаатызы мен деп чоргаарланыр болзун. 
 Силерге, эргим чаңгыс чер-чурттугларым, быжыг кадыкшылды, эки эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни, аас-кежиин болгаш чаагай чүүлдерни күзедим! 
 Тываның Баштыңы Ш.КАРА-ООЛ».

Возврат к списку