Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы тудуг комплекизиниң ажылчыннарынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы тудуг комплекизиниң ажылчыннарынга болгаш хоочуннарынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген 09.08.2015
 Тудугжунуң хүнү — тудуг ажылдакчыларының профессионал байырлалы. Россияда ону августуң ийиги улуг-хүнүнде демдеглеп турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол полфессионал байырлалы-биле республиканың тудугжуларынга байырны чедирген:
 «Тываның тудуг комплекизиниң хүндүлүг ажылдакчылары болгаш хоочуннары! Тудугжунуң хүнү - профессионал байырлалыңар-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Тудуг сезонунуң чымыштыг үезинде Төрээн Тывавыстың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге могаг чок күш-ажылыңарны киириштирген ол хүннү байырлап турар силер.
 Адырның хөгжүлдези - республика Чазааның мурнады боттандырар айтырыгларының бирээзи болуп турар. Федералдыг программаларга идепкейлиг киржилге, республиканың тускай сорулгалыг дыка хөй программаларының боттаныышкыны ол айтырыгларны шиитпирлээринге идиглиг. Чуртталга бажыңнарын ажыглалга киирериниң темпизи-биле сөөлгү каш чылдарда республика Сибирь федералдыг округда бирги черни ээлеп, российжи ортумак деңнелди оранчок ашкан.
  Бо чылын хоорай болгаш суурларда социал ужур-уткалыг дыка хөй объектилерни ажыглалга киирер. Амгы үеде чуртталга тудуунга хамааржыр Кызыл хоорайда хөй квартиралыг тос база Каа-Хем суурда 24 квартиралыг бир бажыңны тудуп турар. Чер шимчээшкининге удур айыыл чок чорук программазы-биле Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда дөрт бажыңның тудуу адакталган. 
 Социал хандырылга адырында ийи уруглар садының тудуу доостур четкен, солагай талакы дачага база Свороток райогунга ам-даа ийи уруглар садын тудар. Өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга бажыңнар тудуунуң программазы уламчылавышаан. Чыл төнчүзүнге чедир Бай-Хаак биле Сарыг-Сеп суурларда спортчу төптер, Ак-Довуракка эштир бассейн тудугларын доозар. Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурда шагда манааны Культура бажыңының ажыдыышкыны удавас болур. 
 55-ки дагжы мото-адыгжы бригада база Ресшеригкомнуң комплекстиг тудуу кирген шериг хоорайжыгажының тудугларын чугаалаарга-ла, 2015-2016 чылдарда Тыва Республиканың девискээринде тудугнуң хемчээли калбарар. 2015 чылдың төнчүзүнде, 2016 чылдың эгезинде бүгү республикада 26 улуг объектилерин ажыглалче дужаар.
  Тудуг адырының хүндүлүг ишчилери силерниң үе шаанда, шынарлыг кылган ажылыңардан дыка хөй чүүлдер хамааржыр. 
 Хүндүлүг бистиң тудугжуларывыс, бистиң идегелдеривисти шынзыдып, шынарлыг ажылды кылырыңарга бүзүрээр бис. Биче төрээн чериңерни чараш болдурар дээш кылып чоруур ажыл-ижиңер, мөөңнеп алган арга-дуржулгаңар, алдарлыг күш-ажылчы чаңчылдарыңар мурнуңарда салган сорулгаларны алдар-биле күүседир. Республиканың тудуг комплекизиниң ажылдакчылары болгаш хоочуннары ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды аас-кежикти болгаш чаагай чорукту сеткилим ханызындан күзедим!»

Возврат к списку