Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кышка белеткенип, коммунал төлевирлер дээш өрелер чыырының хемчеглери алдынып турар

Тывада кышка белеткенип, коммунал төлевирлер дээш өрелер чыырының хемчеглери алдынып турар 04.08.2015
 Тывада чылыг-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының база социал объектилерниң кышка белеткели 61,2 хуу. 
 ТР-ниң ЧКА талазы-биле агентилелдиң дыңнадыы-биле, 665 хөй квартиралыг бажыңнарның 434-үнде агар септелгени кылган, 315 котельнаяның 204-үн септээн. Чылыдылга четкилериниң 64,7 хуузу, суг дамчыдылгазының 70,8 хуузу белен. ЧКА объектилеринде 2 котельнаяны, 840 метр чылыг, 720 метр суг дамчыдар четкилерниң капитал септелгезин чоруткан. 
 Республиканың чедери берге кожууннарында чырык станцияларын хандырары-биле дизель кывар-чаар чүүлүн доктаамал чедирип турарын Тываның Одалга-энергетика яамызы дыңнаткан. Август 3-түң хүнү-биле алырга, 3,25 муң тонна планны 75,1 хуу күүседип, 2,44 муң тоннаны сөөртүп чедирген. Чылыдылга сезонунда 422 муң тонна хөмүр-даш негеттинер. 2015 чылдың октябрь 1-ге чедир чылыгны хандырар курлавырның эвээжедип болбас нормазы - 13,1 муң тонна болур. Амгы үеде республиканың 10 кожууннарындан чедери берге Каа-Хем, Кызыл болгаш Мөңгүн-Тайгаже хөмүр-дашты сөөртүп эгелээн. 
 ЧЭК, ЧКА база социал адырда одалга үезинге чедир белеткел ажылдарынга көрдүнген 263,2 млн. рубльдиң, 103,5 млн. рубли - каттышкан бюджеттен, 159,69 млн. рубли - ЧКА бүдүрүлгелериниң акша-хөреңгизи. Бо хүнге чедир кышка белеткел ажылдарынга 40,3 хуу акша-хөреңгини шиңгээткен, материал-техниктиг курлавырларның озал-ондак курлавырын тургузары-биле 1,25 млн. рубльди азы планнаттынган хемчээлдиң 59,8 хуузун тускайлаан.
 Тываның Одалга-энергетика яамызының медээзи-биле алырга, хереглекчилерниң, юридиктиг, хуу кижилерниң ажыглааны чырык болгаш чылыг энергиязынга өрези 1 млрд. рубль ашкан: республиканың чурттакчыларының болгаш организацияларның чылыг дээш өрези - 450 млн. рубль, чырык дээш – 630 млн. рубль. 
 Энергокурлавырлар болгаш чуртталга-коммунал ачы-дузалары дээш өрелерни эвээжедип, чылыг-энергетика комплекизи биле чуртталга-коммунал ажыл-агыйын чаа одалга сезонунга белеткелин хандырары-биле, коммунал төлевирлер чыырының шалыпчы айын июль 10-дан чарлаан. Ооң күүседикчилери ЧЭК биле ЧКА бүдүрүлгелери, шупту деңнелдиң албан черлери болгаш организациялары, муниципалдыг тургузугларның чагыргалары болгаш күүсекчи эрге-чагырга органнары болурун айыткан. Бир эвес хереглекчилерниң талазындан төлевирлерни чорутпас болза, суд органнарынче негелделерни киирер.

Возврат к списку