Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва арат Николай Норбу күрүне деткимчезиниң ачызында хоюнуң баш санын 200-ден 600 чедир өстүрген!

Тыва арат Николай Норбу күрүне деткимчезиниң ачызында хоюнуң баш санын 200-ден 600 чедир өстүрген! 04.08.2015
  Наадым-2015-тиң чемпиону Николай Норбу «Эгелеп чоруур арат» программа-биле күрүне деткимчезин алгаш, тараачын-арат ажыл-агыйын үш чыл бурунгаар тургускан. Чазактың деткимчези 1450 муң рубль акшазы-биле 200 баш төрүүр хой, трактор, кадыыр, андазын, чүдүрер техника садып ап, ажыл-агыйын улам хөгжүткен. Ам ооң коданында 600 хире баш хой бар. 
  «Ол бистиң улуг дузалакчывыс. Бичиизинде-ле мал-маганга ынак, анай-хураган ай дээр оол, ажылгыр-кежээзи база кончуг. Кажан боду арат ажыл-агыйын тургузар деп шиитпирлээрге, төрелдер ону шупту деткидивис. Ынчангаш шыдаар-ла шаавыс-биле демнежип, дузалажып турарывыс бо» - деп, Кундустугда аныяк малчынның авазы Тамара Норбу оглунуң дугайында чугаалаар. 
 Арат ажыл-агыйының баштыңы боду аалда чок болду, ынчанмайн канчаар, кончуг изигден одар шөлдери шупту когараан. Ынчангаш малга кышкы чем белеткээри-биле, сиген эки үнген черлер дилеп, хүннү бадыр шөлдерге хүнзээр. Малчыннарга тус черниң чагыргазы дузалажып эгелээни база эки. 
 «Бо чай кааңнаашкынныг болганындан малчыннарга сиген белеткеп алыры дыка бергедээн. Эргелелдиң специалистери биле малчыннар эки сиген үнген черлерни: аяң черлерни, суггаттыг участоктарның, суглар чанын дилеп турар. А тып алганы девискээринден сигенни белеткеп алырынга кым-даа моондак болбас» - деп, Каа-Хем кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң начальниги Светлана Оюн чугаалады. 
 Аныяк араттың кол сүмелекчизи Тамара Степановнаның чугаазы-биле алырга, берге байдалдан үнериниң аргазын тыпканнар: малын күш деңгел киирип алыры-биле сиген эки үнген черлерни кезип, одарларын солуп, көжүп эгелээн. Ийи неделя дургузунда көжүп чоруур вагончигинге чурттааш, оон өске черже аъттаныптарлар: «Чайлаавыс Сесерлигде. Оът-сиген четчип турган чүве, бо чайын шуут-ла оът чок болду. Холун хүлүй тудуп алгаш, чаңгыс черге орбас-тыр, деп Николайның чугаазы шын». 
 Бо чылын Николай Норбу республика Наадымының шаңналдыг черинче киргеш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдан ажыл-агыйга чугула эт – агрегаттың сертификадын алыр аас-кежиктиг болган. Оозу-биле ам сиген кезилдезинче кирер. 
 Республиканың мал ажыл-агыйынга күрүне деткимчезин берип, республиканың экономиктиг турум чоруун хандырарынга кылып турар ажыл-чорудулгазы дээш эрге-чагыргага өөрүп четтиргенин Норбуларның өг-бүлези илереткен.

Возврат к списку